Co z abolicją ZUS po 15 stycznia 2015 r. ?

abolicja zus

Autorem artykułu zamówionego przez wirtualne biuro jest Radca Prawny Jakub Bonowicz.

Radca Prawny Jakub Bonowicz prowadzi Kancelarię w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale sprawy obsługuje również w Warszawie oraz innych miastach na terenie kraju.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa własności intelektualnej, autorskiego oraz prawa e-commerce, a także pomoc w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i organami administracji, w tym również usługi reprezentacji przed tymi organami jak i sądami administracyjnymi ( wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym ).
Kancelaria zajmuje się także wszelkimi sprawami związanymi z ZUS.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się przez ten formularz :
ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU


Wnioski płynące z poniższego artykułu zostały także pomyślnie potwierdzone na infolinii ZUS
( numery 801 400 987 lub (22) 560 16 00 ) w dniu 28 listopada 2014 roku.


Osoby, które chcą skorzystać z możliwości umorzenia składek ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r.
do 28 lutego 2009 r. muszą złożyć stosowny wniosek w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, czyli do dnia 15 stycznia 2015 r.
Prawo takie przysługuje także osobom trzecim oraz spadkobiercom, w stosunku do których ZUS orzekł
o ich odpowiedzialności za zaległe składki dłużnika głównego.

Jednakże jeśli po 15 stycznia 2015 r. ZUS wyda decyzję o odpowiedzialności za nieodprowadzone składki za okres mieszczący się w przedziale od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. to dłużnik (jak i osoba trzecia lub spadkobierca) i tak będą mogli skorzystać z abolicji, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia kiedy decyzja ZUS stanie się prawomocna.

Dotyczy więc to sytuacji, w której obecnie odbieracie Państwo zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS, korzystaliście w przeszłości ( lata objęte abolicją ) z różnych zbiegów tytułów ubezpieczeń płacąc niższe składki na ubezpieczenia społeczne czy fundusz pracy, niż te, które by wyszły z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wiadomo, dzięki ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r.), możemy ubiegać się o umorzenie składek za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku.
O umorzenie ubiegać się mogą osoby, które w tym czasie podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, to jest:

- na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (przedsiębiorcy);
- działalności twórczej lub artystycznej;
- działalności z zakresu wolnego zawodu;
- jako wspólnik 1-osobowej spółki zoo oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

A także spadkobiercy lub osoby trzecie, w stosunku do których ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności za zaległe składki dłużnika za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzeniu podlegają:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności;
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
3. Odsetki za zwłokę naliczone od długu podlegającego umorzeniu;
4. Opłata prolongacyjna, dodatkowa opłata, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone
od należności podlegających umorzeniu.

Warunkiem skorzystania z abolicji jest brak zaległości w opłacaniu składek za okres po okresie objętym abolicją. Należności te mogą zostać także spłacone przez dłużnika w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki abolicji lub w terminie wynikającym z zawartej umowy
o rozłożeniu zadłużenia na raty. ZUS podejmie jednak decyzję o abolicji dopiero po opłaceniu należności, które nie mogą być objęte abolicją.

Wniosek o umorzenie należności należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, czyli do dnia 15 stycznia 2015 r.

W praktyce jednak powstaje pytanie, co w sytuacji, kiedy po dniu 15 stycznia 2015 r. (a więc kiedy nie będzie można złożyć już wniosku o abolicję), ZUS wyda decyzję dotyczącą zaległych składek. Przykładowo, ZUS stwierdzi, iż w spornym okresie osoba, która świadczyła pracę na podstawie umowy zlecenia, w rzeczywistości wykonywała działalność gospodarczą i winna odprowadzać składki z działalności.

Na szczęście takie osoby również będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa abolicji. Będą miały na to jeden rok od dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS.


Wynika to z art. 1 ust. 5 ustawy.
Jeżeli decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin określony w ust. 4 jest dłuższy.

Co ważne, dotyczy to nie tylko dłużnika głównego, ale także osoby trzeciej oraz spadkobiercy, w stosunku do których ZUS wydał decyzję o odpowiedzialności za zaległości dłużnika.

Stanowi o tym art. 2 ust. 3 ustawy.
Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie spadkobierca lub osoba trzecia może złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin określony w ust. 2 jest dłuższy.

link do pełnej treści ustawyWszelkie znaki towarowe, loga, pliki pdf oraz nazwy użyte na stronie, należą do ich prawowitych właścicieli,
użyte zostały jedynie w celach informacyjnych.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36