Dokumenty i formularze do likwidacji spółki zoo

Artykuł zamówiony na zlecenie wirtualnego biura, gdyż w wirtualnym biurze w Warszawie
jest sporo właśnie tego typu podmiotów, jak spółka zoo.

WZÓR UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, OTWARCIU LIKWIDACJI
ORAZ POWOŁANIU LIKWIDATORÓW

(uwaga: uchwała musi być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza)

UCHWAŁA NR ……
Z dniem ,… Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
- postanawia rozwiązać XYZ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- postanawia o otwarciu likwidacji Spółki
- na likwidatorów powołuje następujące osoby:
Jan Kowalski, PESEL …, zamieszkały w …
Andrzej Malinowski, PESEL……zamieszkały w………
i postanawia, iż każdy z likwidatorów ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę
/lub/
postanawia, iż wymagana jest łączna reprezentacja Spółki przez obu likwidatorów.WZÓR UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA LIKWIDACYJNEGO
I ZAMKNIĘCIU LIKWIDACJI


UCHWAŁA NR
Z dniem ,… Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
- zatwierdza sprawozdanie likwidacyjne Spółki sporządzone przez likwidatorów w
dniu… przedłożone do zatwierdzenia w dniu…;
- postanawia, iż księgi i dokumenty spółki będą przechowywane przez
(wymienienie osoby) w następującym miejscu (wymienienie miejsca)
- zamyka likwidację Spółki
- wyraża zgodę na złożenie przez likwidatorów Spółki z rejestru i jej rozwiązanie.JAKIE FORMULARZE SKŁADAMY DO KRS I ORGANÓW PODCZAS LIKWIDACJI SPÓŁKI ?

UWAGA ! Ze względu na różną praktykę sądów i organów, w zależności od tego, pod jaki sąd i urząd podlega Spółka, mogą one wymagać innych dokumentów lub nie wymagać niektórych z podanych dokumentów.

PRZY OTWARCIU LIKWIDACJI – złożyć należy

DO KRS :

 • FORMULARZE
  • KRS-Z61 – wniosek o zmianę wpisu w KRS w związku z otwarciem likwidacji
  • KRS-ZR – zgłoszenie do rejestru danych o likwidatorach i sposobu reprezentacji
  • KRS-ZK – zmiana figurującego dotychczas w rejestrze wpisu o członkach zarządu jako osobach uprawnionych do reprezentowania spółki
  • KRS-ZL (o ile w spółce był ustanowiony prokurent)
 • DOKUMENTY
  • Protokół notarialny ze zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji;
  • Uchwała o powołaniu likwidatorów, zawierająca ich nazwiska i imiona oraz adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów;
  • Bilans otwarcia likwidacji;
  • Dowód uiszczenia opłaty 250 zł uiszczonej do Sądu rejestrowego, do którego składamy formularze.

Uwaga ! obecnie nie składa się już do KRS :

 • złożonych wobec sądu albo poświadczonych notarialnie wzorów podpisów likwidatorów;
 • aktualizacyjnego zgłoszenia do urzędu statystycznego (RG-1);
 • aktualizacyjnego zgłoszenia do urzędu skarbowego (NIP-2).


DO MSiG :

W celu publikacji ogłoszenia o likwidacji Spółki treść ogłoszenia przesłać należy w formie pliku tekstowego na wskazany adres sądu oraz pocztą (dane znajdą się na stronie internetowej Sądu). Procedura jest taka, iż zgłaszający otrzymuje wycenę ogłoszenia, i opłatę za ogłoszenie dokonujemy na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (nie Sądu rejestrowego). Następnie w punkcie przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego we właściwym sądzie likwidatorzy składają wniosek o publikację ogłoszenia obejmujący następujące dokumenty:

 • Formularz MSiG-M1
 • Treść ogłoszenia podpisaną zgodnie z zasadą reprezentacji
  Przykład: w dniu 10 maja 2015 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ZYS spółki zoo z siedzibą w Warszawie i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: [adres dla doręczeń]. Należy pamiętać, by ogłoszenie było jak najkrótsze (aczkolwiek zawierało wszelkie wymagane elementy), bo opłata zależy od ilości znaków;
 • Potwierdzenie dokonania opłaty (w wysokości zgodnej z przesłaną wyceną ogłoszenia) – zwykle jest to około 400 zł.

UWAGA ! Należy odróżnić dwie opłaty :

 • opłata za opublikowanie samego ogłoszenia o likwidacji spółki wraz z imionami i nazwiskami likwidatorów oraz zmian w sposobie reprezentowania spółki – uiszczana na konto Sądu, dowód jej uiszczenia składany jest wraz z wnioskiem KRS-Z61 – wynosi 250 zł
 • opłata ogłoszenie w MSiG ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, zawierającego wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, uiszczana na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, dowód jej uiszczenia składany jest wraz z wnioskiem MSiG-M1. Wysokość opłaty nie jest ściśle określona, wyceny bowiem dokonuje organ prowadzący Monitor, w zależności od ilości użytych znaków.

DO URZĘDU SKARBOWEGO :

 • Formularz NIP-8 – aktualizacja danych
 • Formularz VAT-R (jeśli spółka jest podatnikiem VAT) – aktualizacja danych w zakresie podatku VAT


PRZY WYKREŚLENIU SPÓŁKI – należy złożyć

DO KRS :

 • FORMULARZE – KRS X-2
 • DOKUMENTY
  • Sprawozdanie likwidacyjne
  • Uchwałę o zakończeniu likwidacji (zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego)
  • Kopię ogłoszenia w MSiG, o którym mowa w art. 279 ksh
  • Uchwałę wspólników wskazującą przechowawcę ksiąg i dokumentów zlikwidowanej spółki (jeśli brak wskazania go w umowie spółki)
  • Dowód uiszczenia opłaty sądowej

DO URZĘDU SKARBOWEGO :

 • Zawiadomienie o wykreśleniu spółki z rejestru (nie ma ściśle określonej formy) wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym (brak terminu)
 • Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 – zgłoszenie o wykreślenie z ewidencji prowadzonej przez Urząd Skarbowy – w terminie 7 dni od dnia wykreślenia spółki z rejestru;
 • Formularz VAT-Z – jeśli spółka była zarejestrowanym podatnikiem VAT (brak terminu)

DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO :

 • Wniosek o skreślenie spółki z rejestru statystycznego (termin: 7 dni od dnia wykreślenia spółki z rejestru)

DO ZUS :

 • Formularz ZUS ZWPA – zgłoszenie faktu wykreślenia spółki z rejestru – 14 dni od wykreślenia spółki z KRS

UWAGA: Niniejszy artykuł nie może być traktowany jako porada lub opinia prawna ani źródło jakichkolwiek pewnych i wiążących informacji, chociażby dlatego, iż w różnych spółkach zoo mamy do czynienia z zawsze innymi sytuacjami, które wymagają indywidualnej oceny. W celu przeprowadzenia procesu likwidacji spółki a także w innych sprawach z nią związanych prosimy o skontaktowanie się z kompetentną osobą. Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie skutki zastosowania się do powyższego tekstu.

Autor : Radca Prawny Jakub Bonowicz.
Data utworzenia : 9 września 2015 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36