Jak założyć spółkę cywilną ?

Spółka Cywilna jest to forma prawna, która określa sposób prowadzenia firmy.

Najkrócej mówiąc jest to forma zorganizowanego współdziałania minimum dwóch osób, które włożyły wkład finansowy w rozruch firmy w celu osiągnięcia wyznaczonych celów gospodarczych i korzyści majątkowych.

Jako miejsce działalności tego typu spółki można podać adres udostępniony przez wirtualne biuro Warszawa VSL-System, któremu zostanie również powierzona obsługa adresu firmy np. odbiór korespondencji.

Umowa spółki musi byś sporządzona w formie dokumentu, na którym wspólnicy złożą własne podpisy.

Aby była zgodna z prawem musi zawierać następujące informacje:
nazwę spółki, imiona i nazwiska wspólników oraz wkład który włożyli, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a także czas, na jaki zostaje zawierana umowa.

W następnej kolejności wspólnicy spółki cywilnej powinni zarejestrować
wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Jako że spółka jest płatnikiem podatku VAT niezbędne jest złożenie wniosku
do Urzędu Skarbowego o nadanie jej numeru NIP.
Kolejnym krokiem w procesie zakładania tego typu spółki jest wystąpienie
do Wojewódzkiego Urzędu Statycznego o przyznanie numeru Regon.
Jest on konieczny, ponieważ spółka cywilna jest podmiotem gospodarki krajowej.