Wszystko na temat spółki jawnej

Autorem poniższego artykułu jest Pani Sylwia Mackiewicz.

Artykuł został zamówiony przez wirtualne biuro, w którym mogą Państwo
posiadać siedzibę spółki jawnej w centrum Warszawy.


Spółka jawna jest jedną z form spółek osobowych.
Jako tego typu spółka nie posiada osobowości prawnej, co nie oznacza, że powstanie takiej formy spółki, powoduje jakiekolwiek ograniczenia w obrocie prawnym.
Spółka jest jedną z kilku typów spółek osobowych jakie funkcjonują w obrocie prawnym i gospodarczym, poza spółką partnerską, komandytową, czy komandytowo-akcyjną.

Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania spółki jawnej zawiera ustawa Kodeks spółek handlowych
z dnia 15 września 2000 roku (DZ.U.2000r.,Nr94.,poz.1037, z późn.zm.).
Pomimo, że spółka jawna nie ma charakteru spółki kapitałowej, to może nabywać prawa, pozywać i być pozywana, nabywać również nieruchomości.

Podstawą do założenia spółki jawnej jest umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności
przez wspólników. Umowa zawierać powinna:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
3) przedmiot działalności spółki,
4) czas trwania spółki, jeśli został oznaczony.

Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru.
Inaczej rzecz ujmując, spółkę zgłasza się do sądu rejestrowego.

Zgłoszenie to powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę, adres spółki,
2) przedmiot działalności,
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników, albo ich adresy do doręczeń,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Wszelkiego typu zgłoszeń może dokonać radca prawny wirtualnego biura.

Wszelkie zmiany w umowie powinny być zgłaszane do sądu rejestrowego.
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru, dodatkowo należy dołączyć złożone wobec sądu, albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych
do reprezentowania spółki.
Majątkiem spółki jest mienie wniesione przez wspólników, a także nabyte w czasie jej trwania.
Spółkę może reprezentować każdy wspólnik w zakresie czynności sądowych i pozasądowych, nie można ograniczyć reprezentacji ze skutkiem wobec osób trzecich. Jednakże umowa spółki może zawierać zapisy, w których to może wspólnik zostać wyłączony zupełnie od reprezentacji, albo może ją reprezentować
tylko z prokurentem.
Należy zaznaczyć, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, w tym także ten kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przed dniem do utworzenia spółki do wysokości wartości wniesionego przedsiębiorstwa. Umowa może i powinna zawierać zapisy, dotyczące prowadzenia spraw spółki według zapisów art.30 k.s.h, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może prowadzić czynności nie przekraczające zwykłego zarządu. Prowadzenie spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu, wymagana jest uchwała wszystkich wspólników to musi być ona jednomyślna. W przypadku spraw przekraczających zakres zwykłych czynności, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym wyłączonych od prowadzenia spraw.
W sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą mieć negatywne skutki dla spółki, a zaniechanie tej czynności może wyrządzić szkodę, wówczas dopuszczalne jest podjęcie tzw. czynności nagłej przez każdego wspólnika, nawet wyłączonego od prowadzenia spraw spółki. Za prowadzenie spraw spółki, wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Wspólnikowi może być odebrane prawo do prowadzenia spraw spółki
z ważnych powodów, bądź też na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Wspólnicy mają udział kapitałowy odpowiadający wysokości wniesionego wkładu.
Udział kapitałowy to kwota pieniężna, mająca charakter rozrachunkowy i umożliwiająca rozliczanie
z korzystania z jego praw wspólnikowi: jak w prawie podziału zysku, wypłaty odsetek kapitałowych
czy uczestnictwo w podziale majątku przy likwidacji spółki.
Wspólnicy mają równe prawo uczestniczenia w zyskach i stratach, jednakże umowa może zawierać zapisy zwalniające wspólnika od udziału w stratach. Zapisy w umowie pozbawiające wspólników prawa do zysku określane są mianem spółki lwiej, takie zapisy powodują nieważność umowy i uniemożliwiają jej zawarcie.

Z końcem każdego roku obrotowego, wspólnik ma prawo żądać podziału i wypłaty całości zysku, poza tym ma prawo do żądania wypłacenia 5 % odsetek od swojego udziału kapitałowego. Zmniejszenie udziałów kapitałowych wymaga zgody wszystkich wspólników. Wspólnik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec spółki. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem
wraz ze spółką. Wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia swoich wierzytelności nie tylko z majątku spółki, ale także z majątku osobistego każdego ze wspólników.

W przypadku przeniesienia przez wspólnika praw na osobę trzecią ani ta osoba, ani następca prawny nie stają się wspólnikami, nie mają prawa do zasięgania informacji o stanie majątkowym spółki, ani o jej interesach.
Umowa spółki jawnej powinna zawierać zapisy dotyczące sposobu rozwiązania spółki i jej likwidacji.
Rozwiązanie spółki jawnej nastąpić może:
1. z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,
2. jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,
3. ogłoszenia upadłości spółki,
4. śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości,
5. wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, lub wierzyciela,
6. prawomocnego orzeczenia sądu - każdy wspólnik ma prawo, żądać rozwiązania spółki przez sąd.

W przypadku likwidacji spółki jawnej likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać likwidatorów spoza swojego grona. Powołanie likwidatorów wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, tak samo ich odwołanie. Likwidatora może ustanowić sąd rejestrowy i go odwołać. Likwidatorów obejmuje zakaz konkurencji. W miejsce upadłej spółki wchodzi syndyk.
Spółka jawna w likwidacji zawiera określenie "w likwidacji".
Likwidację spółki jawnej należy zgłosić do sądu rejestrowego.

Wniosek taki powinien zawierać:
a) otwarcie likwidacji,
b) dane likwidatorów i ich adresy,
c) do wniosku należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów.

Wniosek o wpisanie spółki jawnej do rejestru składa się na urzędowym formularzu KRS-W1.
Do wniosku należy także dołączyć formularze załączników: KRS-WB określający dane wspólników,
KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności spółki i KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych
do reprezentowania, prokurentów. Należy również załączyć dowód opłaty sądowej w wysokości 500 zł.
Do ww. wymienionych formularzy należy także dołączyć : 1 egzemplarz umowy spółki jawnej (w oryginale), nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy dla doręczeń
i poświadczone urzędowo (przez notariusza) wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

W tego typu spółce możliwe są następujące sposoby rozliczania dochodu : na zasadach ogólnych, wg. skali podatkowej, wg. podatku liniowego, księgi przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości, ryczałtu ewidencjonowanego. Po dokonanej rejestracji w sądzie należy podpisać umowę z biurem rachunkowym, założyć konto bankowe spółki, dokonać zgłoszenia wspólników do ubezpieczenia społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - są to druki ZUS ZUA, lub ZUS ZZA i Urzędzie Skarbowym, celem wyboru formy rozliczeń podatkowych druk VAT- R, jeżeli chodzi o VAT, poza tym zgłaszamy działalność spółki
do inspekcji pracy i sanitarnej.

Czy założenie spółki jawnej jest korzystne, decydują o tym już sami wspólnicy, których głównym celem jest osiągnięcie maksymalnych zysków.

Zródło : ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku
(DZ.U.2000r.,Nr94.,poz.1037, z późn.zm.)

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36