Historia podwyżek czynszów za wirtualne biuro

Czy w ogóle takowe były ? Aktualizacja 23 stycznia 2023 r.

Nasze wirtualne biuro funkcjonuje od czerwca 2010 roku.
Część potencjalnych klientów obawia się, iż po tym jak podpiszą z nami umowę to skoro kwota na umowie jest mała to za jakiś czas podwyższymy im opłaty.
Niniejsza strona www pokazuje historię oferowanych cen od 2010 roku i ma za zadanie rozwiać tego typu obawy.


Rok 2010
Umowy z klientami podpisywane były zawsze na dość niskie kwoty.
W roku 2010 kwoty te wynosiły 70 zł i 90 zł netto w zależności od wybranego abonamentu ( odbiór poczty i informowanie o poczcie lub abonament z dodatkowym skanowaniem poczty ).
Kwoty te nigdy nie były zwiększane dla klientów, którzy podpisali umowy na te kwoty.

Rok 2011 i 2012
W roku 2011 ceny były takie jak w roku 2010.
Od roku 2012 abonamenty wynosiły 75 zł ( pakiet bez skanowania ) i 120 zł netto
( pakiet ze skanowaniem ), ale tylko dla nowych umów, czyli jak ktoś podpisał umowę w latach 2010-2011 na abonament 70 czy 90 zł to nikt tego abonamentu mu nie próbował zwiększać.

Rok 2013
W roku 2013 abonamenty wynosiły 45 zł i 90 zł netto, ponieważ wdrożyliśmy różne promocje, gdyż konkurencja w branży wirtualnych biur znacznie wzrosła.

Rok 2014
W roku 2014 nie nastąpiła jakakolwiek podwyżka abonamentów.

Rok 2015
W roku 2015 nastąpiła zmiana abonamentu z 90 zł na 120 zł, ale tylko i wyłącznie dla nowych klientów. Dodano też abonament pośredni za 69 zł, w którym skanowane są jedynie listy polecone Poczty Polskiej i sądowe, które w 2015 roku były roznoszone przez Inpost.
Abonament podstawowy za 45 zł cały czas był po 45 zł.

W roku 2015 nie nastąpiła jakakolwiek podwyżka abonamentów dla dotychczasowych klientów,
mimo, że w umowach jest zapis, iż mamy prawo do podwyższenia raz do roku ceny miesięcznej o 5 zł lub stopę inflacji ( w zależności która kwota jest wyższa ).

Ponieważ jednak zamiast inflacji jest deflacja to nie ma sensu dokonywać żadnej podwyżki.
Przypomnijmy, iż podwyżka możliwa jest według zapisów naszej umowy po ogłoszeniu na stronie :
https://www.biurowirtualnewarszawa.pl/kp.html
( czyli na stronie www, na której obecnie się znajdujemy ) informacji o podwyżce oraz może nastąpić maksymalnie o 5 złotych miesięcznie ( lub wskaźnik inflacji ) i to w dodatku jedynie jeden raz w ciągu roku np. jeśli w lutym 2020 roku ktoś by miał czynsz 45 zł i w marcu 2021 roku ogłosilibyśmy podwyżkę o 5 zł to od kwietnia 2021 roku wystawialibyśmy tej osobie faktury na 50 zł netto. Za kolejne miesiące 2021 roku czynsz również wynosiłby po 50 zł za miesiąc.

Rok 2015 - jesień
Od jesieni 2015 roku podwyższyliśmy czynsz osobom, które dostały wypowiedzenie umowy, gdyż zalegały z płaceniem od 2 miesięcy. Polegało to na tym, iż osoba ta miała cały czas abonament 90 zł za pakiet ze skanowaniem, nie płaciła nam faktur od dwóch miesięcy wobec czego posyłaliśmy jej rozwiązanie umowy. Po rozwiązaniu umowy, jeśli osoba ta uregulowała zaległość to mogła podpisać umowę od nowa, ale już na kwotę nową 120 zł a nie 90 zł.

Rok 2016
Nie planujemy na ten rok żadnych zmian. Uważamy, iż rok ten powinien być kontynuacją roku 2015.
Poza tym cały czas mamy deflację. Uważamy, iż nawet gdybyśmy mieli lekką inflację rzędu 1-2% to nie ma większego sensu wprowadzanie podwyżek. Zapis umowny o możliwości podwyżki o 5 zł raz do roku traktujemy raczej asekuracyjnie.

Rok 2017
Nie planujemy żadnych zmian.

Rok 2018
Nie planujemy żadnych zmian.

Rok 2019
Nie planujemy żadnych zmian z uwagi na modę braku podnoszenia opłat np. prąd, abonament RTV. Co do przyszłości to uważamy, iż bardziej realna jest podwyżka o wskaźnik inflacji np. podwyżka o 2% wyniosłaby 90 groszy a nie o całe 5 zł. Póki co w roku obecnym nie planujemy dokonywać jakiejkolwiek podwyżki.

Rok 2020
Nie planujemy żadnych zmian, gdyż obecna inflacja uznawana jest przez Radę Polityki Pieniężnej za zjawisko przejściowe.

Rok 2021
26 maja 2021 r. :
Podniesiona została cena podstawowego pakietu wirtualnego biura z 45 zł do 49 zł, ale TYLKO dla nowych klientów.
9 lipca 2021 r. :
Niniejszym ogłaszamy pierwszą w historii naszego biura wirtualnego podwyżkę dla dotychczasowych klientów. Podwyżka wynosi 4 złote ( cztery złote ), które dopisywane są do abonamentu podstawowego, czyli zmienia się abonament podstawowy z 45 zł netto miesięcznie na 49 zł netto miesięcznie.
Podwyżka wynika z ciągłej inflacji, która doszła już do prawie 5% rocznie a w wielu segmentach wzrosty cen są dużo wyższe niż 5% np. prąd, wynagrodzenie za pracę, opłaty za wywóz śmieci, fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, koszty usług remontowych, itd.

Komunikat rozesłany na email w dniu 8 lipca 2021 r. :

Witam / Hello,

English translation is below.

W związku ze wzrostem inflacji w latach :
2017 - 2,0%
2018 - 1,6%
2019 - 2,3%
2020 - 3,4 %
2021 - 4,7 %
suma arytmetyczna 14%
oraz brakiem podwyżek naszego abonamentu od 2010 roku, informujemy iż kolejne faktury będą wystawiane o 4 zł ( cztery zł ) więcej za abonament miesięczny, czyli abonament za 45 zł wynosić będzie 49 zł.

Due to the increase of inflation in the years:
2017 - 2.0%,
2018 - 1.6%,
2019 - 2.3%,
2020 - 3.4%,
2021 - 4.7%,
arithmetic sum 14%
and no increase of our monthly fee since 2010, please be advised that next invoices will be issued for PLN 4 more (four PLN more) for a monthly fee - a fee for 45 PLN it will be 49 PLN.

Rok 2022
20 stycznia 2022 r. :
W tym roku wierzymy, iż inflacja zacznie spadać a polska waluta będzie stabilna.
Ceny mogą być podnoszone w wyniku utraty wiary, więc nie da się niczego przewidzieć.
Na dzień 20 stycznia 2022 r. ceny są takie jak w roku 2021.
28 czerwca 2022 r. :
Niestety ww. warunki nie nastąpiły.
Podwyżka TYLKO dla nowych klientów - abonamenty są podnoszone o 10 zł / mieś. netto.
Dla nowych klientów ceny kształtują się następująco :
- pakiet podstawowy 59 zł + VAT / m-c,
- pakiet podstawowy z SMS 70 zł + VAT / m-c,
- pakiet ze skanowaniem listów poleconych 79 zł + VAT / m-c,
- pakiet rozszerzony 129 zł + VAT / m-c.
10 lipca 2022 r.
Niniejszym ogłaszamy drugą w historii naszego biura wirtualnego podwyżkę dla dotychczasowych klientów.
Podwyżka wynosi 5 złotych ( pięć złotych ), które dopisywane są do abonamentu.
Abonamenty dla DOTYCHCZASOWYCH klientów mających umowę z nami, gdzie nasza strona występuje jako działalność gospodarcza wyniosą po podwyżce :
- pakiet podstawowy 54 zł + VAT / m-c,
- pakiet podstawowy z SMS 65 zł + VAT / m-c,
- pakiet ze skanowaniem listów poleconych 74 zł + VAT / m-c,
- pakiet rozszerzony 125 zł + VAT / m-c.

Komunikat rozesłany na email w dniu 10 lipca 2022 r. :

Witam / Hello,

English translation is below.

W związku z zapisem w umowie:

"Wynajmujący może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego jednostronnie podwyższyć czynsz lub wynagrodzenie, zawiadamiając o tym Najemcę, na wskazany przez niego w Umowie adres e-mail. Podwyżka czynszu lub innego wynagrodzenia następuje w wysokości netto średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, nie mniej jednak niż o 5 ( pięć ) złotych netto".

oraz w związku z inflacją 15,6% oraz podwyżką podatków w postaci składki zdrowotnej ( Nowy Polski Ład )
oraz likwidacją amortyzacji nieruchomości od nowego roku 2023 ( Nowy Polski Ład )
informujemy, iż następne faktury za czynsz ( abonament miesięczny biura wirtualnego ) będą wystawiane na kwotę powiększoną o 5 złotych netto.


In regard to the statement mentioned in our contract :
( Polish version is legally binding )

"Wynajmujący może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego jednostronnie podwyższyć czynsz lub wynagrodzenie, zawiadamiając o tym Najemcę, na wskazany przez niego w Umowie adres e-mail. Podwyżka czynszu lub innego wynagrodzenia następuje w wysokości netto średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, nie mniej jednak niż o 5 ( pięć ) złotych netto".

which means :

The Landlord can increase the rent once a year. The Landlord will notify the Tenant by email. The increase will be not higher than inflation rate in Poland for previous year or 5 PLN ( + VAT ). The increase will be legally binding from the next month after the email notification.

and due to 15,6% rate of inflation, an income tax increase from 2022 in the form of new health insurance system (Nowy Polski Ład) and the end of real estate depreciation write-offs from the next year 2023 (Nowy Polski Ład)

please be advised that the next invoices for rent of virtual office (monthly virtual office subscription fee) will be issued for the amount increased by PLN 5 net ( about 1 euro net more monthly ).

Rok 2023
23 stycznia 2023 r. :
Komunikat dotyczy jedynie umów z abonamentem 49, 60, 69, 120 zł netto i dotyczy podwyżki abonamentu jedynie o 5 zł a nie o stopę inflacji.

W związku z zapisem w umowie:

"Wynajmujący może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego jednostronnie podwyższyć czynsz lub wynagrodzenie, zawiadamiając o tym Najemcę, na wskazany przez niego w Umowie adres e-mail. Podwyżka czynszu lub innego wynagrodzenia następuje w wysokości netto średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, nie mniej jednak niż o 5 ( pięć ) złotych netto".

oraz w związku z dużą inflacją oraz likwidacją amortyzacji nieruchomości informujemy, iż następne faktury za czynsz ( abonament miesięczny biura wirtualnego ) będą wystawiane na kwotę powiększoną o 5 złotych netto TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, IŻ PAŃSTWA ABONAMENT WYNOSIŁ 49, 60, 69, 120 zł netto.


In regard to the statement mentioned in our contract :
( Polish version is legally binding )

"Wynajmujący może jeden raz w ciągu roku kalendarzowego jednostronnie podwyższyć czynsz lub wynagrodzenie, zawiadamiając o tym Najemcę, na wskazany przez niego w Umowie adres e-mail. Podwyżka czynszu lub innego wynagrodzenia następuje w wysokości netto średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, nie mniej jednak niż o 5 ( pięć ) złotych netto".

which means :

The Landlord can increase the rent once a year. The Landlord will notify the Tenant by email. The increase will be not higher than inflation rate in Poland for previous year or 5 PLN ( + VAT ). The increase will be legally binding from the next month after the email notification.

and due to high rate of inflation and the end of property depreciation write-offs
please be advised that the next invoices for the rent of virtual office (monthly virtual office subscription fee) will be issued for the amount increased by PLN 5 net ( about 1 euro net more monthly ). The increase affects ONLY the contracts with monthly fees 49, 60, 69, 120 zł net. If your monthly fee is a different amount, there is NO PRICE INCREASE at this moment.


Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36