Rejestracja spółki przez przedstawiciela
( w szczególności pełnomocnika )

Przy podpisywaniu dokumentów elektronicznych, o których mowa powyżej, wskazuje się jednocześnie,
czy podpis składany jest we własnym imieniu, czy też w imieniu innego podmiotu, oznaczając ten podmiot przez podanie następujących danych:

- imienia i nazwiska albo nazwy/firmy;
- numeru PESEL, jeżeli go posiada, a w innym przypadku – identyfikatora dokumentu tożsamości,
nazwy tego dokumentu, organu, który go wydał, ze wskazaniem siedziby i państwa – w przypadku osoby fizycznej, która nie jest obowiązana do posiadania numeru PESEL;
- numeru KRS lub numeru w rejestrze, w którym jest wpisany, ze wskazaniem tego rejestru.

Przedstawiciel ma obowiązek wskazać podstawę umocowania.
Jeśli np. podstawą jest działanie w charakterze członka organu lub wspólnika reprezentującego spółkę osobową, określa się również sposób reprezentacji podmiotu przez organ lub sposób reprezentacji spółki. Jeśli podstawą umocowania jest przedstawicielstwo ustawowe, wskazuje się jego podstawę.
Jeśli podstawą jest pełnomocnictwo, w systemie teleinformatycznym wypełnia się oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa, z określeniem podmiotu, który go udzielił, osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa w charakterze reprezentantów podmiotu, jeżeli pełnomocnictwo nie dotyczy działania w imieniu osoby fizycznej, daty udzielenia pełnomocnictwa, jego zakresu. Oświadczenie pełnomocnika dołącza się do dokumentu, którego dotyczy. W razie, gdy podstawą umocowania jest pełnomocnictwo udzielone w systemie teleinformatycznym do czynności związanych z utworzeniem spółki podlega ono wskazaniu przy podejmowaniu czynności, które dotyczy.

Wirtualne biuro poleca rejestrację spółki przez przedstawiciela, w szczególności osobom,
które nie są w stanie z racji zamieszkania czy ilości obowiązków prowadzić swoich spraw w Warszawie.

Tak więc co do zasady nie ma obowiązku dołączania do wniosku o wpis, pełnomocnictwa udzielonego osobie uprawnionej do reprezentowania zarządu spółki. W zgłoszeniu wystarczy powołać się na udzielone pełnomocnictwo i wskazać datę jego sporządzenia, zakres, osoby udzielające oraz status pełnomocnika
(art. 694(3) §3(2) k.p.c.)

Zgodnie z art. 87 k.p.c. pełnomocnikiem może być:
- adwokat,
- radca prawy,
- rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej,
- strona pozostająca w stałym stosunku zlecenia ze stroną, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
- rodzice,
- małżonek,
- rodzeństwo,
- zstępni strony,
- osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,
- pracownik jednostki albo organu nadrzędnego.

Pełnomocnik powinien wskazać okoliczności, o których mowa w art. 87 k.p.c. ( tj. wskazać, że jest adwokatem lub radcą prawnym, jeśli jest krewnym – to wskazać pokrewieństwo, jeśli podstawą jest stały stosunek zlecenia – to wskazać, że w takim stosunku z mocodawcą pozostaje ).

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36