Złożenie dokumentów do sądu rejestrowego

Do momentu, o którym mowa wyżej, cały proces rejestracji spółki przebiega drogą elektroniczną,
bez konieczności wychodzenia z domu i składania jakichkolwiek dokumentów.

Jednakże ustawa wymaga, aby zarząd spółki, w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru, złożył do sądu rejestrowego (art. 167 §5 k.s.h.):

1. Oświadczenia (wydaje się, że może to być również jedno oświadczenie) wszystkich członków zarządu,
że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Wynika z tego, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą być wniesione przez wspólników najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru;

oraz

2. Wzory podpisów wszystkich członków zarządu, złożone wobec sądu (ewentualnie upoważnionego pracownika sądu) albo poświadczone notarialnie.

Wirtualne biuro daje tu przykład: wspólnicy podpisują umowę spółki zoo przy użyciu wzorca
w dniu 14 marca. W tym momencie nie ma jeszcze obowiązku wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego. Następnie tego samego dnia dokonują zgłoszenia spółki, która zostaje zarejestrowana w dniu 15 marca. W tym momencie również wkłady nie muszą być pokryte.
Dopiero od 15 marca (dnia wpisu spółki do rejestru) biegnie 7 dni na pokrycie wkładów środkami pieniężnymi. Ostatni dzień to 22 marca i tego też dnia najpóźniej zarząd spółki musi złożyć do sądu rejestrowego dokumenty, o których mowa w art. 167 §5 k.s.h., wraz z oświadczeniem wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników
w całości pokryte.

Jednakże w związku z tym ustawodawca dokonał nowelizacji art. 206 §1 pkt 4 k.s.h., zgodnie z którym pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej,
a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać m.in. wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. Zatem we wszelkich pismach używanych przez spółkę, do momentu, do kiedy kapitał nie zostanie w całości pokryty, spółka musi zawierać informację ( tj. w okresie 7 – dniowym od dnia rejestracji do dnia złożenia dokumentów do sądu rejestrowego ), że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Od kiedy rozpoczyna się bieg 7 – dniowego terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w art. 167 §5 k.s.h.? Ustawa mówi, iż termin siedmiu dni liczy się od dnia „wpisu do rejestru”. Jednak wydaje się, że bieg terminu winien rozpoczynać się z chwilą uzyskania informacji o rejestracji. Zgodnie zaś z art.694(3) §4 i 5 k.p.c., w przypadku złożenia wniosku rejestrowego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego doręczenia orzeczeń i pism sądowych dokonywane będą osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Ponadto, orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa powyżej, uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczone uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36