Siedziba w wirtualnym biurze

Ponieważ do jednej spółki z o.o. tuż po jej założeniu w listopadzie 2016 roku przyszedł list z urzędu skarbowego z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dlaczego spółka wybrała adres wirtualnego biura jako adres siedziby to zwróciliśmy się do Pana Adwokata Łukasza Cymermana z prośbą o stworzenie pisma z wyjaśnieniami dla urzędu skarbowego jak i napisania artykułu na stronę www.

Osobom zainteresowanym, które wpadną na pomysł inwestowania w Polsce i zakładania spółki możemy przekazać wzór pisma z wyjaśnieniami autorstwa Pana Adwokata Łukasza Cymermana.

Jest rzeczą bulwersującą, iż urząd nie ściga braku wystawiania paragonów, faktur np. przez taksówkarzy ( kurs większością taksówek w Warszawie kończy się bez paragonu ), firmy remontowe ( 3 na 4 remonty mieszkania odbywają się bez jakiejkolwiek faktury ) czy korepetytorów, natomiast do tych, którzy deklarują, że będą legalnie płacić podatki są posyłane pisma z wezwaniem do wyjaśnień, dlaczego wybrali to biuro wirtualne a nie inne, dlaczego tu chcą mieć siedzibę a nie w domu.

W dodatku osoba, która założyła spółkę już zapłaciła podatek ( wysoka opłata za założenie spółki ) i to większy niż korepetytor, który w ogóle nie płaci żadnych podatków od 10 lat. Czy zniechęcanie takich osób do zakładania spółek zwiększy PKB i wpływy do budżetu czy je zmniejszy ? Czy osoby te mają zakładać spółki na Słowacji, w Estonii czy w Wielkiej Brytanii ? A może mają na trwałe wyjechać do USA czy Niemiec, by prowadzić mały biznes ? A jaki będzie deficyt budżetowy, kurs euro, dolara i franka, gdy wzrost gospodarczy będzie trwale wynosił 1% a nie 2,5% ?

Mamy nadzieję, iż Konstytucja dla biznesu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego coś zmieni w tej sprawie, gdyż ma ona zawierać zapis "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" a przecież posiadanie siedziby spółki z o.o. zarówno w wirtualnym biurze jak i w domu nie jest nigdzie zabronione. Dziwnym jest fakt, że zwykły człowiek ma się tłumaczyć z tego, gdzie chce mieć siedzibę spółki.

Poniżej prezentujemy stanowisko Pana Adwokata Łukasza Cymermana.

Weryfikacja

Zgłoszenie rejestracyjne VAT – R, złożone przez przedsiębiorcę w celu zarejestrowania jako podatnika od towarów i usług, może być weryfikowane przez urząd skarbowy pod kątem rzetelności danych w nim zawartych. W związku z powyższym obecna praktyka urzędów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe wskazuje, że takiej weryfikacji podlega również podana przez wnioskodawcę siedziba podatnika.

Zgodnie z art. 41 kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Przepis ten, w praktyce organów podatkowych nie jest uznawany za wystarczający dla ustalenia siedziby podatnika, będącego osobą prawną, na potrzeby prawa podatkowego a w szczególności – rejestracji podatnika dla celów podatku od towarów i usług.

Unia Europejska

W tym zakresie przyjęto, że zasadne jest odwoływanie się do przepisów prawa europejskiego. Stosownie do art. 10 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2011.77.1), na użytek stosowania art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112/WE "miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika" jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa (ust. 1). W celu ustalenia miejsca, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem (ust. 2). Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika (ust. 3). Rozporządzenie wykonawcze odwołuje się wprost do dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1), zatem zasadniczego w prawie europejskim aktu prawnego, regulującego kwestię podatku od towarów i usług.

Sądownictwo administracyjne

W związku z powyższym w sądownictwie administracyjnym przyjmuje się, że rejestracja podatnika – osoby prawnej w podatku od towarów i usług jest możliwa m.in. po wskazaniu faktycznej siedziby przedsiębiorstwa, która spełnia przesłanki określone we wskazanym wyżej ustawodawstwie europejskim.

Realizm rynkowy

Istnieje na rynku wiele podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz jej rozmiar, nie wymagają stałego przebywania zarządu pod wskazanym adresem siedziby. Dla takich podmiotów w zupełności wystarczające jest wynajęcie biura, które zapewni możliwości odbycia posiedzeń zarządu, spotkań z kontrahentami i innych czynności, bez konieczności stałego przebywania pod adresem siedziby. Fakt, że pod danym adresem mogą mieć swoją siedzibę również inne podmioty gospodarcze, nie jest co do zasady przeszkodą w wykonywaniu funkcji zarządczych swoim przedsiębiorstwem.
Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poglądem, organ uprawniony do reprezentacji spółki nie ma obowiązku ciągłego przebywania pod adresem siedziby. Założenie, jakoby pod adresem siedziby stale powinny być obecne osoby odpowiedzialne za sprawy spółki (lub pracownicy) nie znajduje żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a także może naruszać konstytucyjną zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski

W związku z powyższym, jeśli umowa najmu lokalu zapewnia najem konkretnej powierzchni biurowej (określonej w m2), wyposażonej w urządzenia biurowe i umożliwia korzystanie z tej powierzchni (zakresie określonym w umowie tj. m.in. do organizacji spotkań, posiedzeń itp.), lokal taki spełnia wszelkie przesłanki uznania go za adres siedziby przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących zarządzenia przedsiębiorstwem, odbywanie posiedzeń zarządu jak również stanowi adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Krajowego Rejestru Sądowego.Autor artykułu : Pan Adwokat Łukasz Cymerman,
KANCELARIA ADWOKACKA adw. Łukasz Cymerman,
Al. Solidarności 119/125 lok. 67, 00-879 Warszawa,
www.kancelaria-wawa.pl

Data utworzenia : 22 listopada 2016 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36