W jaki sposób wygląda rejestracja spółki z o.o. przez Internet ?

W celu elektronicznej rejestracji spółki w pierwszej kolejności należy wejść na stronę internetową :

http://ems.ms.gov.pl/konto/rejestracjadaneosobowe

w celu założenia i aktywacji indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązywania spółek z o.o.

Wirtualne biuro informuje - do założenia konta konieczne jest:

1. Podanie przez Użytkownika imienia oraz nazwiska, numeru PESEL, miejsca urodzenia, identyfikatora dokumentu tożsamości (seria, numer, kod lub inne cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację dokumentu), nazwy tego dokumentu, organu, który go wydał ze wskazaniem siedziby i państwa, adresu poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;

2. Wskazanie przez użytkownika hasła (musi zawierać minimum 8 znaków, wielkie i małe litery oraz cyfry);

3. Dokonanie weryfikacji zgodności imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby z danymi zawartymi w zbiorze PESEL.

Konto jest udostępnione użytkownikowi dopiero po uwierzytelnieniu. Następuje ono za pomocą podpisu elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (uwierzytelnienie może nastąpić także przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP).
Podpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła. W przypadku użytkowników posługujących się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu podpis elektroniczny jest składany za pomocą danych do składania tego podpisu.