Czy do korzystania z systemu S24 konieczny jest weryfikowany podpis elektroniczny ?

Nie. Nowe regulacje nie nakładają na wspólników obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego (w tym również bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Przepis art. 157(1) §2 k.s.h. wskazuje na każdy rodzaj „podpisu elektronicznego”, spełniającego wymogi określone w art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym. Ponadto, zgodnie z art. 694(3) §3(1) kodeksu postępowania cywilnego wniosek złożony drogą elektroniczną, o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) spółki zoo, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca, może być opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.

Wirtualne biuro radzi - zgodnie z art. 19 ust. 2b ustawy o KRS wniosek o wpis spółki, opartej na wzorcu umowy, składany drogą elektroniczną, może być opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki (dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny).

Proszę pamiętać przy wypełnianiu wzorca umowy spółki, iż siedzibą spółki będzie Warszawa, jeśli chcą Państwo korzystać z usług naszego biura wirtualnego.