Wirtualne biuro a karta pobytu

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ( Wspólnota Europejska ) lub zezwolenie
na osiedlenie się na terytorium RP. Karty pobytu wydaje się także osobom, które mają status uchodźcy
lub zgodę na pobyt tolerowany.

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela oraz fakt posiadania przez niego jednego z powyższych zezwoleń.
Karta jest jakby dowodem osobistym i tak też jest w Polsce traktowana.
Znajdują się na niej takie dane jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data, kraj i miejsce urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, płeć, wzrost, kolor oczu, PESEL, informacje o zezwoleniu uprawniającym do wydania karty pobytu.

Dlaczego piszemy na stronie internetowej wirtualnego biura o karcie pobytu ?
Wielu z naszych klientów to obcokrajowcy mieszkający w Polsce, w Warszawie.
Podpisując umowę na wirtualne biuro legitymują się właśnie kartą pobytu.
Jak najbardziej jeśli chcesz założyć firmę, spółkę czy fundację w Polsce to na podstawie karty pobytu
czy paszportu możesz z naszym biurem wirtualnym w Warszawie podpisać umowę najmu, nabyć tytuł prawny do lokalu i rozpocząć swoją działalność. Jeśli w spółce coś będzie się działo, nie będzie to martwa spółka bez obrotu to najprawdopodobniej karta pobytu będzie cały czas przedłużana. Nie ma żadnego znaczenia dla władz czy siedzibą spółki jest wirtualne biuro czy jakieś inne biuro.

Karta ( jak każdy dokument stwierdzający tożsamość ) musi mieć aktualne zdjęcie,
spełniające te same wymogi, co zdjęcie do dowodu osobistego.

Karta pobytu uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz – dlatego jest bardzo ważnym dokumentem.

Kartę pobytu, wyrabia urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

Najczęściej jednak wiąże się z uzyskaniem zezwolenia, którego wydanie również jest odpłatne
( opłata skarbowa to około 350 zł ).

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36