Wzorzec umowy spółki zoo, lista wspólników, oświadczenie
o wniesieniu wkładu

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy spółki zoo.
Umowy tej nie zawieramy w formie papierowej, ale z użyciem formularza umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym S24.

Wzór ten został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia.2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki zoo udostępnianego w systemie teleinformatycznym i zawarty jest w załączniku do tego rozporządzenia. Z wzorem możesz zapoznać się także tutaj :

link do wzorca umowy spółki w pdf

Jeśli chcesz założyć spółkę przez Internet, musisz skorzystać z urzędowego wzorca.
Ingerencja w jego treść jest niedopuszczalna (ale uwaga – wiele przepisów wzorca ma kilka wariantów, pomiędzy którymi możemy wybierać). Tworzenie umowy odbywa się w trybie interaktywnym poprzez uzupełnianie kolejnych pól udostępnianych przez system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi zawiązania spółki zoo przez osobę wypełniającą wniosek.

We wniosku musimy m. in. wpisać wspólników oraz osoby powołane w skład organów spółki.
Konieczne jest w tym celu podanie ich następujących danych:

- w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL – numeru paszportu ze wskazaniem kraju wystawienia paszportu,
a także miejsca zamieszkania i adresu;

- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firmy bądź nazwy, numeru KRS, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w KRS – numeru we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą – kraju, w którym jest prowadzony, a także siedziby i adresu.

Wirtualne biuro informuje - po zakończeniu procesu interaktywnego tworzenia treści umowy spółki użytkownicy podpisują umowę w systemie teleinformatycznym przez złożenie podpisu elektronicznego. Uwaga: podpisanie umowy spółki przez pierwszego użytkownika powoduje już brak możliwości dalszej edycji treści umowy. Dlatego też, nim zdecydujemy się na rozpoczęcie procedury podpisywania umowy, warto sprawdzić, czy jej treść jest zgodna z naszą wolą.

Zgodnie z art. 157(1) §3 k.s.h. umowa spółki zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Lista wspólników

Jest to kolejny dokument wymagany do założenia spółki. Formularz listy wspólników jest udostępniony również w systemie teleinformatycznym. Uprawnieni użytkownicy (członkowie zarządu spółki) podpisują listę wspólników w systemie przez złożenie podpisu elektronicznego.

Oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Również to oświadczenie jest składane przez opatrzenie go podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36