Zakładanie fundacji a wirtualne biuro

Fundacja to pozarządowa organizacja powołana dla celów charytatywnych,
użytecznych społecznie lub gospodarczo.

By taka organizacja mogła powstać konieczne jest by posiadała fundatora, który wnosi fundusz założycielski oraz jasno zdefiniowany przez tegoż fundatora cel.
Cel ten przeważnie związany jest ochroną zdrowia, rozwojem kultury i sztuki, nauką, oświatą, wychowaniem lub ochroną środowiska. Ustawa nie definiuje jednak konkretnych celów, wskazuje jedynie, że powinny mieć one charakter społeczny.

Ważną cechą fundacji jest także niedochodowość i realność ( możliwość osiągnięcia ) celu.
Cel ten powinien zostać opisany w statucie fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną i podlegają ustawie o podatku dochodowym, mogą jednak
( i bardzo często są ) zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego.

Fundacje również zwolnione są z podatku od darowizny. Warunkiem tych ulg podatkowych jest wykorzystanie pieniędzy na działania związane z działaniami statutowymi.

Fundacje mogą także pozyskiwać sponsorów i starać się o dotacje państwowe i unijne.
By powołać fundację należy ustalić cel, napisać statut fundacji, ustalić kapitał założycielski
a następnie zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS ).

Do rejestracji w KRS potrzebny jest adres. Jeśli Twoja fundacja to grupa zapalonych osób działających społecznie i nie jest wam potrzebne biuro to warto wykorzystać adres biura wirtualnego.
Nasze wirtualne biuro jest w centrum Warszawy. Można się tu spotykać w oddzielnych komfortowych pomieszczeniach i jest to także reprezentacyjny adres do KRS.