Zarejestrowanie spółki zoo i wniesienie wkładów

Samo zawarcie umowy spółki nie wystarczy jeszcze do jej zarejestrowania.

Aby to zrobić konieczne jest dokonanie zgłoszenia spółki.

Ze względu na częste pytania do wirtualnego biura odnośnie co jest potrzebne do zgłoszenia, odpowiadamy - do zgłoszenia dołącza się niżej wymienione dokumenty:

1. Umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym;
( ten dokument również poprosimy przynieść do wirtualnego biura w Warszawie w celu spisania umowy najmu )

2. Listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym;

3. Oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia wniosku.

Wniesienie wkładów

W przypadku rejestrowania spółki zoo przez Internet nie jest konieczne, aby wkłady na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym zostały pokryte przed zgłoszeniem spółki.

Zgodnie z art. 158 §1(1) k.s.h. pokrycie kapitału zakładu powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.
Jeśli wkłady nie zostały w całości wniesione do momentu zgłoszenia spółki, to złożenie oświadczenia
o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego nie jest wymagane.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36