Zatrudnianie osób nieletnich

Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób nieletnich, np. w okresie wakacyjnym, powinni znać swoje obowiązki w tym względzie. Zatrudnianie młodzieży definiuje Kodeks Pracy, zgodnie z którym osobę nieletnią można zatrudnić na okres próbny, na czas wykonania pracy oraz na czas określony, a także Kodeks Cywilny - osoba nieletnia może zostać zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie
albo umowę o dzieło.

Nie w każdym przypadku jednak zatrudnianie osób w wieku 16-18 lat jest możliwe.

Prawa i obowiązki w przypadku zatrudniania nieletnich w oparciu o Kodeks Pracy

1. Podstawową kwestią jest wiek – pracownik, aby mógł zostać zatrudniony musi skończyć 16 lat.
Osoby nieletnie mogą być zatrudnione do danej pracy, o ile nie zagraża ona życiu lub zdrowiu i nie zatrzymuje w żadnym stopniu rozwoju młodego pracownika. Niezbędne jest stworzenie wykazu prac lekkich, które muszą być zatwierdzone przez inspektora pracy i lekarza medycyny pracy – aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest praca lekka, warto sięgnąć po Rozporządzenie Ministra Pracy z 24 sierpnia 2004 r., gdzie znalazły się szczegółowe wytyczne na ten temat.

2. Każdy pracownik młodociany (podobnie jak dorosły), powinien przejść badania lekarskie oraz zostać poddany szkoleniu BHP. Aby uzyskać zgodę inspektora pracy na zatrudnienie osoby nieletniej, należy przedstawić orzeczenie lekarskie.

3. Młodociany pracownik nie może pracować więcej niż 7 godzin na dobę (łącznie maksymalnie 35 godzin tygodniowo).

Prawa i obowiązki w przypadku zatrudniania nieletnich w oparciu o Kodeks Cywilny

Podpisując z nieletnim umowę cywilnoprawną, nie obowiązują świadczenia z KP, jak czas pracy.
Aby podpisanie takiej umowy było możliwe, niezbędne jest wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego – rodziców, opiekunów lub kuratora. Pracodawca rzecz jasna wciąż ma obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy.

Zatrudnianie dzieci

1. Aby zatrudnić dziecko, niezbędna jest zgoda rodzica oraz inspektora pracy, jednak to nie wszystko.
W polskim prawie funkcjonuje zakaz zatrudniania na stałe osób do 16 roku życia. Podpisanie z nieletnim umowy o pracę jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracodawca specjalizuje się w jednej z poniższych branż :

  • sport,
  • reklama,
  • kultura,
  • sztuka.

2. Składając wniosek do inspektora pracy o dopuszczenie dziecka do pracy w jednej z powyższych dziedzin, niezbędne jest dołączenie do niego orzeczenia lekarskiego oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, które muszą stwierdzić brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia pracy przez osobę nieletnią. Ponadto, gdy dziecko wciąż się uczy, niezbędna jest zgoda dyrektora jego szkoły.

3. Od nieprzychylnej decyzji inspektora można odwołać się do inspektora wyższego szczebla. Gdy mimo to nie uda się uzyskać pozwolenia, pracodawca nie ma prawa zatrudnić osoby do 16 roku życia – jest to bowiem sprzeczne z obowiązującymi w naszym kraju normami i taka umowa zawarta między stronami jest nieważna.

4. Niezapewnienie dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy grozi odpowiedzialnością karną.


Wirtualne biuro VSL-System życzy wszystkim przedsiębiorcom udanych stosunków pracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia na linii pracodawca - pracobiorca.Autor : Maciej Wiśniewski.
Data utworzenia : 15 marca 2016 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36