Czy opłaca się zatrudnić studenta ?

Autorem poniższego artykułu jest Pani Sylwia Mackiewicz.

Artykuł został zamówiony przez wirtualne biuro, w którym mogą Państwo
posiadać siedzibę spółki w centrum Warszawy.


Zatrudnienie studentów i osób uczących się do 26 roku na umowę zlecenie jest korzystne z punktu wiedzenia pracodawcy, albowiem osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia składek,
co dla pracodawcy oznacza mniejsze koszty zatrudnienia i pracy.

Pracodawca nie ma wówczas obowiązku płacenia składek, nie jest związany przepisami dotyczącymi urlopu, wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, pogrzebowego, za pracę za nadgodziny
czy odprawy po ustaniu stosunku pracy. Nie mają także zastosowania przepisy związane z ochroną
przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Ponadto umowa zlecenie daje pracodawcy możliwość dostosowania liczby zleceń do swoich potrzeb oraz czasu jakiego potrzebuje na wykonanie danego zlecenia od pracownika.

Umowa zlecenie daje również pracodawcy możliwość szybszego zakończenia współpracy z pracownikiem, bez ponoszenia kosztów jakie wiążą się z kosztami ustania zwykłego stosunku pracy opartego na umowie o pracę.

Umowa zlecenie podlega opodatkowaniu 19 %, po odjęciu kosztów pracy 20 %.
W odniesieniu do samej umowy i jej formy to zasady jej są określone w kodeksie cywilnym.

Pracodawca zawierając taką umowę musi pamiętać, żeby w umowie nie określać w sposób szczegółowy miejsca i czasu pracy oraz uważać, aby w zapisach jej postanowień nie było stosunku podporządkowania. Wówczas bowiem taka umowa zaczyna być umową o pracę,
co w wyniku jej zawarcia może dla pracodawcy rodzić duże problemy, w sytuacji dochodzenia przez pracownika roszczeń wynikających z jej zawarcia czy zakończenia.


Z punktu wiedzenia pracodawcy i kosztów, przepisy te są bardzo korzystne dla samego pracodawcy,
a nie dla pracownika, zważywszy, że niesie to za sobą ryzyko wykorzystywania młodych pracowników, którzy przy niskim na ogół wynagrodzeniu pracują niejednokrotnie tyle samo godzin wykonując tę samą pracę, co pracownicy etatowi, jednakże pozbawieni są uprawnień, które przysługują osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę.
Niemniej jednak, w obecnej rzeczywistości, praca na umowę zlecenie czy o dzieło jest niekiedy jedyną
z form, która umożliwia zdobycie jakiejkolwiek pracy czy wynagrodzenia.
Pozwala młodemu pracownikowi zdobyć umiejętności potrzebne na rynku pracy, zaś pracodawcy stwarza możliwość zdobycia młodego pracownika.
Pozwala na ukształtowanie go zawodowo w sposób odpowiadający danemu pracodawcy.

Ważną rzeczą jest to, że pracownik do 26 roku może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu rodziców, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu, jeżeli dziecko nie posiada ubezpieczenia
z innego tytułu. W przypadku zaś gdy rodzice, nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, wówczas dziecko podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, do którego zgłasza się samodzielnie, wypełniając wniosek w najbliższym Oddziale NFZ i samodzielnie opłaca składki zdrowotne, bądź też jeżeli się uczy może zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez szkołę, w której się uczy.
Dotyczy to także osób, które ukończyły 26 lat, a dalej kontynuują naukę.
Jeżeli pracodawca decyduje się na zatrudnienie studenta to osoba ta może wykazać swój status poprzez zaświadczenie z dziekanatu lub aktualną legitymację studencką.
Studenta do 26 roku można zatrudniać na uprzywilejowanych warunkach, niezależnie od trybu studiów, stopnia, czy rodzaju uczelni na jakiej studiuje.

Osoba po ukończeniu 26 lat, nie może już korzystać z uprzywilejowanej formy zatrudnienia i podlega już obowiązkowi opłacania składek na zasadach ogólnych.

Podsumowując zatrudnianie osób do 26 roku życia przez pracodawców jest z ekonomicznego punktu widzenia bardzo korzystne.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36