Planowane zmiany w KRS w 2015 r.

Autorem poniższego artykułu jest Pani Sylwia Mackiewicz.

Artykuł został zamówiony przez wirtualne biuro, w którym mogą Państwo
posiadać siedzibę spółki w centrum Warszawy.

Artykuł napisany w oparciu o uzasadnienie projektu poselskiego z dnia 9 września 2014 roku
o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczone
na stronie www.klub.platforma.org.


Obecnie trwają prace nad zmianami w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ( DZ.U 1997r.Nr.121, poz.769 z późń.zm. ) w zakresie procedury wykreślenia z rejestru KRS podmiotu "martwego", czyli spółek nieaktywnych.

Przez nieaktywną spółkę, należy rozumieć taką, która nie prowadzi żadnej działalności, nie dokonuje żadnych wpisów zmian w rejestrze - obecnie jest to przyjęty okres 2 lat, w ciągu których spółka nie dokonała żadnego wpisu oraz są to spółki nie posiadające żadnego majątku.

Istnienie takich podmiotów w rejestrze KRS, rodzi poważne wątpliwości co do aktualności samego rejestru, bowiem ciężko potwierdzić czy spółka wpisana jako nieaktywna nie prowadzi żadnej działalności w sposób niejawny, co może stanowić pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla obrotu gospodarczego oraz jego prawidłowego funkcjonowania.
Proponowane zmiany zapisów w ustawie mają na celu zasadnicze oczyszczenie rejestru z podmiotów, które są a nie prowadzą działalności, nie mają majątku i nie wykazują żadnej aktywności gospodarczej.
W nowych zapisach ustawy będzie istniała możliwość wykreślenia tego typu podmiotów
bez postępowania likwidacyjnego.
Procedura uproszczona wykreślenia podmiotu z rejestru będzie możliwa, jeżeli sąd upadłościowy zaprzestanie postępowania upadłościowego, bądź dokona jego odwołania i uzna za możliwe zastosowanie uproszczonej procedury wykreślenia z KRS.
Sąd przed wydaniem takiego postanowienia będzie jednak zobligowany do sprawdzenia czy dany podmiot prowadzi działalność i czy posiada majątek. Sąd będzie wydawał postanowienie w zakresie wykreślenia martwego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Postanowienie będzie zaskarżalne na zasadach ogólnych.
Należy podkreślić, że będzie to nowa instytucja w polskim systemie prawnym, której dotychczas nie było, czyli nie dokonywano wykreślenia podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Tu natomiast wykreślenie będzie się odbywało bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.
Co za tym idzie, będzie to nie tylko oszczędność finansowa, ale również czasowa, co zwiększy szybkość działania sądów rejestrowych. Pozwoli to na eliminację podmiotów, których byt już jest zakończony
w sensie fizycznym i prawnym.

Wykreślenie następować będzie niezależnie od formy prawnej jaką podmiot posiada. Jednakże w pewnych sytuacjach, sąd będzie mógł przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, jeżeli oddalając wniosek
o upadłość na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzi, że istnieją przesłanki
do przeprowadzenia takiego postępowania.
Sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli jednak nie zgromadzi wystarczającego materiału dowodowego pozwalającego na stwierdzenie,
że zachodzą przesłanki do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania likwidacji i nie będzie orzekał
w tej kwestii. Sąd poza tym wyda postanowienie o odstąpieniu lub umorzeniu postępowania przymuszającego w sytuacji, gdy postępowanie przymuszające nie doprowadzi do wykonania obowiązku rejestracyjnego jak np. przez brak aktualnego adresu siedziby firmy, a także w sytuacji gdy podmiot pomimo wezwań nie złożył sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata oraz pomimo innych wezwań podmiot nie wykonuje czynności obowiązków rejestrowych
(np. wpisów zmiany składów organów nadzorczych).

Sąd rejestrowy będzie miał obowiązek zawiadomić podmiot przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie.

Podmiot w ciągu 14 dni będzie musiał się do tego ustosunkować poprzez podanie czy prowadzi działalność i czy posiada majątek. W przypadku braku aktualnego adresu podmiotu sąd zawiadomi o wszczętym postępowaniu przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Można zatem powiedzieć, że przedstawiony poselski projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i powołanie nowej instytucji, przyczyni się nie tylko do efektywnej pracy sądu rejestrowego, przyspieszając ją, ale również w zdecydowanym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Według prawnika wirtualnego biura, radcy prawnego Jakuba Bonowicza, nowe przepisy o KRS
będą przydatne do wykreślenia np. firm, które zarejestrowały się w wirtualnym biurze i nic nie robią
( nie płacą opłat dla wirtualnego biura i nie ma z nimi kontaktu ). Kilka takich firm niestety jest.
Oczywiście KRS musi dostać odpowiednie zawiadomienie ( np. od wirtualnego biura, że pod adresem wirtualnego biura jest taka i taka spółka, która nic nie robi ), ale dalej KRS prowadzi już postępowanie
z urzędu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36