Zwolnienie dyscyplinarne – w jakich sytuacjach ?

Z uwagi na nagromadzenie w wirtualnym biurze firm zatrudniających pracowników
poruszamy temat najbardziej drażliwy, czyli temat zwolnień.

Zwolnienie dyscyplinarne, nazywane powszechnie dyscyplinarką, to zwolnienie w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe w przypadku,
gdy pracownik ciężko naruszy regulamin, popełni przestępstwo albo utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu.
Zasady i motywy zastosowania dyscyplinarki zawarte zostały w art. 52 kodeksu pracy.

Naruszenie obowiązków przez pracownika

Jest to najczęstszy powód przedwczesnego rozwiązania umowy o pracę. Mówi się o zwolnieniu dyscyplinarnym w przypadku "ciężkiego" naruszenia regulaminu danego zakładu pracy
– te najpoważniejsze przewinienia znajdują się w art. 100 kodeksu pracy, jednak to pracodawca samodzielnie określa obowiązki, które należą do pracownika i od których odstępstwa mogą być karane rozwiązaniem umowy o pracę. Ustawa daje więc dużą swobodę pracodawcy, jednak przewinienie pracownika dotyczyć musi zakresu jego zadań. Pracodawca, korzystając z tego narzędzia, ma obowiązek wykazać winę pracownika i dowieść, że jego niedbalstwo albo umyślne popełnienie błędu miało negatywne skutki i odbiło się na interesach pracodawcy.

Popełnienie przestępstwa

Możliwe jest rozwiązanie umowy z pracownikiem, gdy ten dopuści się przestępstwa (a nie wykroczenia!) w trakcie trwania stosunku pracy. Warunkiem do natychmiastowego zwolnienia jest również brak możliwości dalszego zatrudniania pracownika na danym stanowisku. Przestępstwo musi być oczywiste albo potwierdzone prawomocnym wyrokiem, jednak w niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość zwolnienia dyscyplinarnego nawet w przypadku, gdy pracownik jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Należy pamiętać, że popełnienie wykroczenia albo tymczasowy areszt nie są podstawą do tego, aby zastosować dyscyplinarkę.

Utrata uprawnień pracowniczych

Aby dyscyplinarnie zwolnić pracownika z powodu utracenia przez niego uprawnień do pracy na danym stanowisku, konieczne jest stwierdzenie tego przez określoną instytucję. Uprawnienia te muszą być niezbędne do pełnienia obowiązków na danym stanowisku, a utrata ich musi być zawiniona przez pracownika. Najlepszy przykład, kiedy możliwe jest zastosowanie dyscyplinarki w takiej sytuacji, to utrata prawa jazdy przez kierowcę w firmie transportowej.

Obowiązki pracodawcy

Zwalniając pracownika dyscyplinarnie, pracodawca musi spełnić kilka obowiązków:

  1. Zachować termin rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy z winy pracownika i udowodnienie mu winy musi mieć miejsce w ciągu miesiąca od popełnienia przewinienia – po tym czasie zwolnienie będzie bezzasadne.
  2. Skonsultować się ze związkami zawodowymi. Obowiązek ten ciąży tylko wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową – wtedy należy podać przyczynę zwolnienia, a związek musi ustosunkować się do tego w ciągu trzech dni.
  3. Powiadomienie pracownika na piśmie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracy jest niezbędne i powinna pojawić się w nim przyczyna zwolnienia, jego data, a także informacja o prawie do odwołania.Autor : Maciej Wiśniewski.
Data utworzenia : 24 września 2015 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36