Bezpłatny urlop

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Kodeks Pracy przewiduje możliwość uzyskania przez pracownika bezpłatnego urlopu,
którego istotą jest z jednej strony zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a z drugiej zwolnienie pracodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
Urlop bezpłatny jest udzielany przez pracodawcę tylko z inicjatywy pracownika, po złożeniu przez niego wniosku, w którym pracownik powinien oznaczyć czas trwania planowanego urlopu. Za niedopuszczalny uznaje się wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu na czas nieokreślony bez zastrzeżenia możliwości jego zakończenia na mocy oświadczenia pracownika lub pracodawcy. Wniosku natomiast nie trzeba uzasadniać ani też wskazywać przyczyny bezpłatnego urlopu.

Udzielenie urlopu bez wniosku pracownika, a jedynie z inicjatywy pracodawcy, jest prawnie bezskuteczne.

Jeśli Twoje biuro prowadzi jeden pracownik to w każdej chwili może on wziąć bezpłatny urlop i Twoje biuro będzie nieczynne. Wirtualne biuro czynne jest każdego dnia.

Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do udzielenia bezpłatnego urlopu w każdym przypadku.
Może wniosek pracownika uwzględnić, ale nie ma takiego obowiązku. Kodeks Pracy nie przewiduje w zasadzie żadnych kryteriów, którymi powinien się sugerować pracodawca rozpatrując wniosek pracownika. Jeśli więc uzna, że obecność pracownika jest niezbędna w zakładzie pracy lub istotnie wpłynie na funkcjonowanie zakładu pracy, może wniosek rozpatrzyć odmownie.

Czasu, na który bezpłatny urlop zostaje udzielony, nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeśli urlop został udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, pracownik
i pracodawca mogą przewidzieć możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
Odwołanie pracownika z urlopu nie uprawnia go w takiej sytuacji do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik ma obowiązek przystąpienia do pracy,
a na pracodawcy spoczywa obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy zgodnej z warunkami ustalonym w umowie o pracę.

W czasie urlopu pracownikowi przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem, w związku z czym pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę wręczając mu w tym okresie wypowiedzenie. Dopuszcza się jednak możliwość rozwiązania umowy o pracę za zgodnym porozumieniem stron.

Pracodawca, którego pracownik przebywa na bezpłatnym urlopie nie na obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Podkreśla się także, że w czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik nie ma prawa do świadczeń przysługujących z ubezpieczenia zdrowotnego, np. zasiłku chorobowego czy opiekuńczego. Kwestia ta jednak nie została jednolicie rozstrzygnięta.

Należy również pamiętać, że wiele przepisów szczególnych przewiduje możliwość uzyskania urlopu bezpłatnego na innych zasadach niż powyżej wskazane. Przykładowo wskazać można urlopy bezpłatne w celu pełnienia funkcji publicznych np. posła czy senatora, lub odbywania ćwiczeń wojskowych, a także bezpłatny urlop szkoleniowy czy urlop dla młodocianych na okres ferii szkolnych.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36