Co to jest mobbing ?

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Zgodnie z Kodeksem Pracy mobbingiem są działania lub zachowania dotyczące pracownika
lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, aby doszło do mobbingu powyższe przesłanki muszą istnieć łącznie, a na pracowniku ciąży obowiązek ich wykazania. Wobec pracownika mobbing stosować mogą zarówno pracodawca jak i inni pracownicy.

Zlecając outsourcing biura do wirtualnego biura nie narażasz się na zarzuty mobbingu,
gdyż mobbing dotyczy jedynie umów o pracę.


Kodeks Pracy przewiduje ochronę pracowników przed mobbinigiem.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.
Obowiązek ten może być realizowany np. przez organizowanie szkoleń pracownikom na ten temat
czy informowanie pracowników na temat konsekwencji mobbingu, a tym samym organizowanie przyjaznego środowiska pracy. Pracodawca może też podejmować działania mające na celu uniemożliwienie mobbingu lub jego wykrycie i zakończenie.

Jednym ze środków ochrony przysługującej pracownikowi jest możliwość dochodzenia odszkodowania
na drodze sądowej, jeśli wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę.
Odszkodowanie na tej podstawie przysługuje od pracodawcy, niezależnie od tego, kto dopuścił się mobbingu – pracodawca czy inny pracownik.

Warunkiem koniecznym dla dochodzenia przez pracownika odszkodowania z powodu mobbingu jest złożenie przez niego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z podaniem przyczyny. Pracownik więc jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę powinien podać mobbing. Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie w zależności ok konkretnego przypadku, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie. Pracownik, domagając się odszkodowania od pracodawcy, powinien wskazać konkretną kwotę, która jego zdaniem zrekompensuje mu poniesione szkody.

Niezależnie od odszkodowania, pracownikowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia, jeśli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia. Co istotne, Sąd Najwyższy stwierdził, że za mobbing mogą być uznane, także nieumyślne, działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi,
w szczególności, takie które wywołały rozstrój zdrowia u pracownika.
Za rozstrój zdrowia uznać w tym wypadku należy zarówno cierpienia fizycznie jak i psychiczne doznane przez pracownika.

Należy jednak zaznaczyć, że również w tym przypadku, na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia faktu, że mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36