Dlaczego warto zmienić urząd skarbowy i jak to zrobić ?

Wszyscy wiemy, iż urząd skarbowy urzędowi nierówny.
To, jakiemu urzędowi podlega nasza firma, może mieć niebagatelne znaczenie z bardzo wielu względów.

Sprawdź podobny temat - osiem powodów dla których warto mieć siedzibę firmy w Warszawie

Podajmy przykłady:

 1. Niektóre urzędy uchodzą za bardziej przychylne dla podatników, inne mniej.
 2. Jedne prowadzą bardziej restrykcyjną politykę fiskalną, inne łagodniejszą.
 3. Są urzędy bardziej wyspecjalizowane w zakresie niektórych podatków lub działalności,
  którą prowadzi nasza firma (np. e-usługi, handel paliwami czy innymi wyrobami akcyzowymi, handel z zagranicą), a są także urzędy, gdzie wiedza i praktyka na ten temat jest niewielka.
 4. Na obszarze działania niektórych urzędów ryzyko kontroli podatkowej jest dużo większe,
  ze względu na to, iż stosunek liczby urzędników do liczby podatników
  jest po prostu dużo niższy niż w innych.
 5. Praktyka urzędów skarbowych jest odmienna. Przykładowo, niektóre urzędy uznają najem większej ilości lokali za działalność gospodarczą, a inne stoją na stanowisku, iż przychody z tego tytułu mogą być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (18%).
  Niektóre urzędy uznają, że działalność tzw. autorska (twórcza) nie rodzi obowiązku rejestracji działalności gospodarczej (i możemy korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów,
  co w praktyce oznacza 9% podatek), a inne, iż jeśli jej skala jest większa, a przychody znaczne, taka opcja w grę nie wchodzi.
  Jedne urzędy szerzej interpretują przepisy zwalniające z VAT niektóre usługi (np. usługi edukacyjne świadczone przez firmy prywatne), a inne – w sposób węższy.
  Czy wreszcie, w przypadku transferu środków między Polską a innymi państwami – niektóre urzędy stoją na stanowisku, iż tak popularna forma rozliczeń jak opłaty licencyjne za prawo
  do korzystania z programu komputerowego stanowią należności licencyjne w rozumieniu umów
  o unikaniu podwójnego opodatkowania (i tym samym podlegają podatkowi 10% u źródła),
  inne, iż nie stanowią i nie ma konieczności odprowadzenia tego podatku.
 6. W niektórych urzędach łatwiej jest załatwić pewne sprawy, w innych trudniej.
 7. To, pod który urząd podlegamy, ma znaczenie także, która izba skarbowa będzie dla nas właściwa a następnie, który sąd administracyjny będzie rozpatrywał skargę od niekorzystnych dla nas decyzji organów podatkowych.
 8. Nasza siedziba rozstrzyga też, co do dyrektora izby skarbowej, do którego występujemy
  o interpretację podatkową. Jak wiadomo, praktyka dyrektorów w wielu kwestiach jest rozbieżna.


Tax authority shopping – czyli najbardziej przyjazny dla Ciebie urząd

Wybór urzędu skarbowego, pod który podlegamy, jak widać, może okazać się niezwykle istotną decyzją, wpływającą na to, czy będziemy mogli skupić się na prowadzeniu działalności czy też nie będziemy mogli spać spokojnie ze względu na np. kontrole podatkowe.

W praktyce sądowej funkcjonuje takie pojęcie jak forum shopping, które oznacza działanie strony procesu zmierzające do skierowania jej sprawy do tego sądu, w którym szansa uzyskania korzystnego orzeczenia jest największa (załóżmy, iż np. sąd w Warszawie uznaje, iż przedawnienie roszczeń z praw autorskich wynosi 3 lata, a sąd w Łodzi, iż 10 lat).

Termin ten bywa używany jednak w znaczeniu znacznie szerszym i oznacza działalność skierowaną
na podleganie takiemu sądowi lub takiemu terenowemu organowi administracji, którego stosowanie prawa i praktyka jest korzystna dla dokonującego wyboru przedsiębiorcy czy osoby fizycznej.
Zatem wybór właściwego urzędu skarbowego jest tym, co możemy nazwać
– parafrazując "tax authority shopping".

Naturalnie, aby "wybrać" właściwy urząd skarbowy, konieczna jest bardzo dobra znajomość praktyki organów podatkowych (zarówno urzędów jak i izb skarbowych), a także sądów administracyjnych
i to dotyczącej konkretnych, interesujących Cię zagadnień. W tej sprawie możemy oczywiście Ci pomóc. Musisz opisać, jakiego rodzaju działalność chcesz prowadzić, a my zidentyfikujemy, jakie potencjalne zagadnienia podatkowe mogą wchodzić tu w grę, dokonamy zestawienia praktyki różnych urzędów
i wskażemy te, których praktyka jest dla Ciebie najkorzystniejsza.
To wymaga indywidualnej analizy każdego przypadku.

Natomiast poniżej wskażemy, że wbrew obiegowej opinii, wybór czy zmiana właściwości urzędu skarbowego nie stanowi żadnego problemu.

Który urząd jest właściwy

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 17 §1 Ordynacji podatkowej: jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta.

Szczegółowo zagadnienie właściwości miejscowej regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
(Dz. U. z 2005 r., nr 165, poz. 1371).

Z powyższej reguły wynika, iż aby podlegać pod inny urząd:

1. W przypadku osoby fizycznej – musi ona zmienić miejsce zamieszkania;
2. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej – musi ona zmienić siedzibę.

§2 tego rozporządzenia stanowi, iż w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych
(m. in. spółek zoo) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby
wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy
, jeżeli adres siedziby
nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Zatem jeśli nie jesteśmy zadowoleni z praktyki naszego urzędu, załatwianie w nim formalności trwa zbyt długo albo słynie on z uciążliwych i długotrwałych kontroli podatkowych, pozostaje nam – jeśli jesteśmy osobami fizycznymi – przeprowadzić się, a jeśli mamy spółkę – zmienić jej siedzibę. Naturalnie w tym drugim wypadku jest to nieporównywalnie łatwiejsze.

Pamiętać tutaj jeszcze należy, iż w przypadku zmiany właściwości w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, dla rozliczeń podatku z roku (okresu), w którym nastąpiła zmiana, właściwy jest już nowy urząd, a nie stary, pod warunkiem, że do końca tego roku (okresu) zmiana adresu zostanie ujawniona
w rejestrze.


Bowiem organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego:

1. Od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – właściwy jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium RP ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;
2. Od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres lub siedzibę, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – właściwym jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie. Przy czym jeśli podatnik jest obowiązany do ujawnienia nowego adresu siedziby w rejestrze (w praktyce dotyczy to wszystkich spółek), nowy adres musi zostać ujawniony w tym rejestrze do końca roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Warto więc procedurę zmiany adresu rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby zmiana została wpisana do KRS przed końcem roku.

W przypadku podatku VAT oraz akcyzy obowiązuje podobna zasada, z tym, że zmiana właściwości urzędu działa "wstecz" do początku okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał), w którym nastąpiła. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń VAT oraz podatku akcyzowego
za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – właściwy jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń VAT oraz podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okresu. Adres musi oczywiście zostać ujawniony w KRS.

Przykład : w lutym 2015 r. spółka zoo zmieniła adres siedziby. Nastąpiła zmiana urzędu skarbowego.
W którym urzędzie skarbowym – nowym czy starym – spółka zoo winna złożyć deklarację VAT-7 za luty 2015 r ? (okres rozliczeniowy to miesiąc).
Otóż zgodnie z powołanym §13 rozporządzenia, dla podatnika, który w trakcie okresu rozliczeniowego zmienił miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku VAT stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy, urzędem skarbowym właściwym w zakresie tego okresu rozliczeniowego jest urząd właściwy w ostatnim dniu tego okresu. Będzie to więc urząd nowy. Przy czym trzeba pamiętać, iż opisaną regułę stosujemy gdy nowy adres został ujawniony w KRS do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja (do końca lutego). Jeśli zatem spółka zoo zmieniła adres siedziby np. 10 lutego 2015 r.,
na skutek czego podlega pod inny niż dotychczas urząd skarbowy, to deklarację VAT-7 za luty 2015 r. składa w nowym urzędzie skarbowym, ale pod warunkiem, że jej nowy adres siedziby został ujawniony w KRS do końca lutego.

Procedura zmiany adresu

Najpierw rozróżnijmy dwie rzeczy: siedzibę oraz adres.

Siedzibą jest miasto lub miejscowość (np. Warszawa), natomiast adres to już nazwa i numer ulicy
oraz (jeśli to konieczne) numer lokalu (np. Warszawa, ul. Marszałkowska 120, lok. 50). W umowie spółki wystarczające jest zwykle wpisanie samej siedziby, którą zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego jest "miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający". Zgodnie z art. 157 §1 k.s.h. umowa spółki musi zawierać siedzibę spółki, natomiast nie musi zawierać jej adresu.

Jest to bardzo istotna sprawa, gdyż:

1. w przypadku gdy adres został wpisany w umowie spółki, wówczas zmiana adresu będzie pociągała
za sobą zawsze konieczność zmiany umowy (co wiąże się z wizytą u notariusza ze względu na wymóg formy aktu notarialnego);
2. w przypadku gdy adres nie został wpisany w umowie spółki, to wówczas skutki zależą od tego,
czy zmiana adresu następuje w ramach tej samej miejscowości (miasta).
Jeśli spółka "przenosi się" z jednej dzielnicy Warszawy do innej, to zmiana umowy nie jest konieczna, siedzibą jest bowiem cały czas miasto Warszawa.
Inaczej, jeśli spółka zmienia siedzibę z Warszawy np. na Łódź, wówczas jest to zmiana miejscowości
i należy zmienić umowę spółki. Jak widać, ma to znacznie w przypadkach, gdy spółka ma siedzibę
w mieście, w którym mamy więcej niż jeden urząd skarbowy
(w praktyce są to wszystkie większe miasta). W takich wypadkach możliwa jest zmiana adresu (i tym samym zmiana właściwości US)
bez wizyty u notariusza
.

Natomiast adres spółki musi zostać zawsze ujawniony w KRS. Zatem zmiana adresu, nawet jeśli nie wiąże się ze zmianą umowy spółki, musi zostać tam ujawniona. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ od daty ujawnienia zmiany w rejestrze zależy to, jak szybko "zaktywizuje się" zmiana urzędu skarbowego.
Jak wyżej bowiem wskazano, aby złożyć np. deklarację VAT-7 w nowym urzędzie za ten okres rozliczeniowy (np. miesiąc), w którym zmieniliśmy adres, zmiana musi zostać wpisana do KRS do końca tego miesiąca.

Aby dokonać zmiany adresu spółki zoo w KRS należy wypełnić formularz KRS Z-3 – wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. We wniosku tym podać należy m. in. nowy adres spółki. Opłata za zmianę adresu to łącznie 500 zł (250 zł opłaty sądowej i 250 zł opłaty za ogłoszenie zmian
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Zmiany w KRS od 2015 roku !!! Wszystkie zmiany, także zmiany opłat sprawdź na :
zmiany w krs od 2015 roku

Z uwagi na tzw. "jedno okienko" w KRS do wniosku KRS Z-3 dołączamy jednak dokumenty dla innych urzędów, które Sąd Rejestrowy im przekaże, a więc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, GUS oraz właśnie urzędu skarbowego. Załączamy zatem następujące formularze:
- NIP-2 – dla Urzędu Skarbowego
- ZUS ZPA – dla ZUS
- RG-1 – dla Urzędu Statystycznego.

Do powyższych dokumentów załączamy:
- Uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki (ewentualnie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników)
- Umowę najmu nowego lokalu, do którego przenosimy naszą spółkę.

Wskazane dokumenty muszą być oczywiście podpisane przez osoby uprawnione.
Prawo do podpisywania dokumentów wynika bezpośrednio z umowy spółki. Dokumenty podpisuje zarząd, zgodnie z określonymi tam zasadami reprezentacji (umowa określa czy do reprezentacji spółki wystarczy podpis jednego czy też większej ilości członków zarządu).

Jeśli wniosek jest prawidłowy, Sąd prześle zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 do właściwego (nowego) urzędu skarbowego.

Autorem artykułu zamówionego przez wirtualne biuro jest Radca Prawny Jakub Bonowicz.

Radca Prawny Jakub Bonowicz prowadzi Kancelarię w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale sprawy obsługuje również w Warszawie oraz innych miastach na terenie kraju.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa własności intelektualnej, autorskiego oraz prawa e-commerce, a także pomoc
w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi i organami administracji, w tym również usługi reprezentacji przed tymi organami jak i sądami administracyjnymi
( wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym ).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się przez ten formularz :
ZADAJ PYTANIE RADCY PRAWNEMU


Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36