Do którego sądu skierować sprawę

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Decydując się na wszczęcie postępowania sądowego, należy ustalić sąd właściwy do rozpoznania sprawy. W zależności od rodzaju sprawy, jak również wysokości dochodzonego roszczenia właściwe będą różne sądy.

Zasadą jest, że w większości spraw właściwe są sądy rejonowe.
Istnieją jednak kategorie spraw, które należy skierować do sądu okręgowego. Należą do nich przede wszystkim sprawy, w których roszczenie powoda przekracza kwotę 75.000,00 zł.
Nie dotyczy to jednak spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w postępowaniu elektronicznym. Powyższe sprawy niezależnie od dochodzonej kwoty zawsze należy kierować do sądu rejonowego.
Nadto sąd okręgowy jest właściwy w sprawach dotyczących praw niemajątkowych (i w tej sytuacji dochodzonych wraz z nimi roszczeń majątkowych), z wyłączeniem spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz rozwiązania przysposobienia.
Te sprawy również należy kierować do sądu rejonowego.

Do sądu okręgowego należy też skierować sprawy: z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych,
o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni, o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Niezależnie od określenia czy właściwym w sprawie będzie sąd rejonowy czy okręgowy, należy dokonać wyboru sądu ze względu na miejsce jego położenia. Wybór ten również zależy między innymi od rodzaju sprawy.

W tej sytuacji ogólną zasadą jest, że sprawę należy kierować do tego sądu, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma pozwany. Jeżeli pozwany mieszka poza granicami Polski, wtedy sprawę trzeba skierować do sądu według miejsca jego pobytu, a jeżeli nie da się tego ustalić, to właściwy jest sąd według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego.

Są jednak sprawy, w których powód, może zdecydować czy wnieść sprawę do sądu według miejsca zamieszkania pozwanego czy też do innego sądu. I tak można to uczynić w następujących sprawach:
- o roszczenia alimentacyjne oraz ustalenie pochodzenia dziecka (sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej),
- o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy (sąd miejsca wykonania umowy),
- o roszczenie z czynu niedozwolonego (sąd miejsca zdarzenia wywołującego szkodę),
- o zapłatę należności za prowadzenie sprawy (sąd prowadzenia sprawy przez pełnomocnika),
- o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości (sąd miejsca położenia nieruchomości),
- przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku (sąd miejsca płatności).

Niezależnie od powyższych spraw, istnieje jeszcze szereg spraw, w których wprowadzono tzw. właściwość wyłączną, co oznacza, że mogą być one skierowane tylko do sądu ściśle oznaczonego przez przepisy postępowania cywilnego.
Zalicza się do nich sprawy:
- o własność i inne prawa rzeczowe oraz posiadanie (sąd miejsca położenia nieruchomości),
- o dziedziczenie, zapis, zachowek, polecenie i inne rozrządzenia testamentowe (sąd ostatniego zamieszkania spadkodawcy, a jeśli nie da się ustalić tego miejsca, wtedy właściwym jest sąd położenia majątku spadkowego),
- związane ze stosunkiem członkowska w spółdzielni, stowarzyszeniu lub spółki
(sąd miejsca siedziby tych podmiotów),
- związane ze stosunkiem małżeństwa (sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka, w przeciwnym wypadku sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda),
- związane ze stosunkiem między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym (sąd według miejsca zamieszkania powoda).

Zdaniem prawnika wirtualnego biura najlepszym adresem dla firmy czy spółki jest adres warszawski.

Mając adres warszawski Twój kontrahent, jeśli będzie chciał Cię pozwać, musi złożyć pozew
przed warszawski sąd. Na rozpoczęcie sprawy w Warszawie bardzo często czeka się nawet 6 miesięcy
z czego wynika, iż wzrasta prawdopodobieństwo, że Twój kontrahent będzie wolał załatwić sprawę polubownie a nawet jak złoży pozew to będziesz miał sporo czasu, by przygotować się do sprawy.
Warszawa daje też największy wybór radców prawnych czy adwokatów a jeśli nie chcesz płacić warszawskich stawek to bez problemu pozyskasz prawnika z Łodzi, który dojedzie do Warszawy
ze względu na bardzo szybkie i łatwe połączenie autostradowe Warszawa - Łódź.


Dzięki siedzibie w wirtualnym biurze nie przegapisz też listu INPOST,
którą to firmą listy sądowe są wysyłane od stycznia 2014 r.
Czytaj więcej - adres siedziby w Warszawie - co to daje

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36