Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – wady i zalety

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ma swoje wady i zalety.
Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, a jedynie umową zawieraną pomiędzy wspólnikami, którzy w jej ramach zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
W rezultacie wszelkie umowy są zawierane przez wspólników, a nie przez spółkę. Pomimo braku podmiotowości prawnej spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT i podatku akcyzowego,
w związku z czym otrzymuje własny numer NIP. Nadto w świetle prawa pracy spółkę cywilną należy uznać za pracodawcę jeśli zatrudnia ona pracowników.

Spółka cywilna może mieć siedzibę w wirtualnym biurze
- otrzymasz 5 godzin korzystania z sali spotkań w abonamencie.
W sali tej możesz prowadzić działalność w sposób zorganizowany i ciągły,
albo trzymać tam dokumenty.


Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wspólnicy powinny być świadomi, że działalność taka opierać się powinna na wzajemnej współpracy. W umowie spółki, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, należy sprecyzować w jaki sposób wspólnicy będą współdziałać i określić zasady tej współpracy. Spółka może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Wspólnicy wnoszą wkłady do spółki, które mogą przybrać postać prawa własności, innych praw lub też świadczenia usług. Przykładowo wkładem może być własność nieruchomości (wniesienie może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego), własność ruchomości (np. samochodów, sprzętu biurowego) czy też wkład w postaci środków pieniężnych. Usługi wykonywane przez wspólników na rzecz spółki również zaliczone będą jako wkłady do spółki.

Jedną z głównych konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie jest fakt, że wspólnicy odpowiadają solidarnie za wszystkie zobowiązania spółki. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności od każdego wspólników w całości. Natomiast kwestią poboczną dla wierzyciela jest sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami z tego tytułu. Wniesione wkłady oraz majątek uzyskany w ramach wspólnej działalności stanowi majątek wspólny wspólników, który w czasie trwania spółki nie może być podzielony na żądanie jednego ze wspólników. Żaden ze wspólników nie może też rozporządzać udziałem w majątku wspólnym ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Na uwagę zasługuje też fakt, że majątek wspólny wspólników spółki cywilnej jest chroniony przed wierzycielami poszczególnych wspólników. Wierzyciel wspólnika nie może bowiem, w czasie trwania spółki, żądać zaspokojenia z udziału wspólnika we wspólnym majątku ani w poszczególnych przedmiotach.

Wewnętrzna organizacja spółki opiera się na zasadzie, że każdy ze wspólników jest uprawniony
i jednocześnie zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i w takim samym zakresie uprawniony do jej reprezentowania. W umowie lub uchwale wspólnicy mogą powyższe kwestie inaczej uregulować. Wspólnicy mogą też samodzielnie dokonywać czynności nie przekraczających zwykły zarząd spółką. Natomiast czynności, które już przekraczają zwykły zarząd podejmowane są przez wspólników razem.

Każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wspólnicy ponoszą również równy udział w stratach. Zaletą jest fakt, że zagadnienia te można swobodnie regulować w umowie spółki, zgodnie z założeniami i oczekiwaniami wspólników.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36