Jak podzielić nieruchomość ?

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Podział nieruchomości powinien odbyć się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Jeśli dla danego terenu został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziału nieruchomości należy dokonać zgodnie
z jego założeniami. Zgodność musi obejmować przeznaczenie terenu oraz możliwość zagospodarowania wydzielonych działek. W sytuacji gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został utworzony dla danego terenu, podziału nieruchomości można dokonać, o ile jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podziału nie można dokonać jeśli projektowane działki nie mają przewidzianego dostępu do drogi publicznej. Dzielić można zarówno nieruchomości niezabudowane jak i zabudowane. Jeśli podział obejmuje zarówno nieruchomość gruntową jak i położony na niej budynek, wtedy podział budynku należy ustalić w ten sposób, żeby linia dzieląca przebiegała wzdłuż pionowych ścian które biegną wzdłuż całego budynku tj. od fundamentów aż po dach.

Zamiar podziału nieruchomości należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
który wydaje w tym przedmiocie opinię. Opinia przybiera postać postanowienia, od którego można się odwołać w drodze zażalenia.

Istotną informacją jest fakt, że w pewnych określonych przepisami sytuacjach, podziału nieruchomości można dokonać niezależnie od ustaleń miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy. Katalog takich sytuacji zawiera art. 95 w/w ustawy. Przykładowo można tutaj podać zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków lub wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.

Chcąc dokonać podziału nieruchomości, należy złożyć w tym przedmiocie wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku załącza się wymagane dokumenty, którymi są: tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), wstępny projekt podziału, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej oraz mapa z projektem podziału.

Podziału dokonuje się w drodze decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie. Koszt podziału nieruchomości ponosi osoba, która złożyła wniosek o jego dokonanie.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36