Jak ujawnić nowego właściciela w księdze wieczystej ?

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej.
Jak wyżej wspomniano, nie jest to uprawnienie lecz obowiązek właściciela, który wynika z ustawy
z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Sądy, organy administracji oraz notariusze zawiadamiają sądy prowadzące dane księgi wieczyste o każdej zmianie właściciela nieruchomości. Sąd mając taką informację sąd wpisuje do księgi wieczystej ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości wynikający z księgi wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto sąd zawiadomi właściciela o obowiązku złożenia stosownego wniosku celem usunięcia niezgodności i wyznaczy mu w tym celu miesięczny termin.

Niedopełnienie obowiązku przez nowego właściciela może się wiązać z karą grzywny, gdyż sąd jest uprawniony do nałożenia na opieszałego właściciela grzywnę w wysokości do 500,00 zł do 10.000,00 zł. Jeśli właściciel dopełni swojego obowiązku grzywna taka może zostać przez sąd w całości lub w części umorzona.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej nowego właściciela należy złożyć na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w budynkach sądów lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcąc ujawnić nowego właściciela należy wybrać formularz oznaczony symbolem KW-WPIS i wypełnić poszczególne rubryki zgodnie z instrukcją. Wpisując numer księgi wieczystej należy pamiętać, aby był to nowy numer księgi wieczystej. Informacje o zmianie numeru księgi ze starego na nowy można uzyskać w sądzie, w którym jest ona prowadzona. Aby wpisać większą ilość współwłaścicieli można skorzystać z dodatkowego formularza o symbolu KW-ZAD. Jeśli natomiast w imieniu właściciela wniosek składa pełnomocnik, należy do niego dołączyć wypełniony formularz o symbolu KW-PP oraz udzielone pełnomocnictwo.

Wniosek o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej podlega stałej opłacie, której wysokość wynika z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co do zasady opłata taka wynosi 200,00 zł. Jeśli jednak wniosek dotyczy wpisu współwłaściciela, opłata będzie obliczona stosunkowo w zależności od wielkości tego udziału, z zastrzeżeniem że nie może wynosić mniej niż 100,00 zł. Z kolei w sytuacji, gdy prawo własności wynikać będzie z dziedziczenia, zapisu, działu spadku albo zniesienia współwłasności opłata jest stała niezależnie od ilości udziałów i wynosi 150,00 zł.
Również w przypadku zmian własnościowych powstałych w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami opłata od wniosku wynosi 150,00 zł.

Z własnością nieruchomości wiąże się podatek od nieruchomości.
Jeśli lokal jest mieszkaniowy to podatek ten jest bardzo niski.
Warto więc prowadzić firmę w wirtualnym biurze, w szczególności, jeśli Państwa firma głównie działa w internecie a w tzw. "realu" spotykacie się Państwo z kontrahentami.

Wirtualne biuro to również sala spotkań a 5 godzin korzystania z niej jest już wliczone
w abonament.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36