Jak uzyskać pozwolenie na budowę ?

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Etapem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Katalog przedsięwzięć, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ustanowiony został
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
We wszystkich pozostałych przypadkach pozwolenie takie należy zdobyć.

Pozwolenie na budowę jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero w momencie, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna.
Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora i co do zasady dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Istnieje jednak możliwość, aby wydane pozwolenie dotyczyło jedynie określonych obiektów spośród całego zamierzenia budowlanego, pod warunkiem, że obiekty te mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z ich przeznaczeniem. W takiej sytuacji, inwestor zobowiązany jest do przedłożenia organowi wydającemu pozwolenie budowlane projekt zagospodarowania działki dla całego zamierzenia budowlanego.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy sporządzić według ustalonego wzoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przepisy wymagają, aby do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę załączyć określone dokumenty, których rodzaj zależy od tego, dla jakiego obiektu pozwolenie ma być wydane. Do dokumentów tych należą między innymi: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi wymaganymi dokumentami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jeśli dla danego terenu sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wtedy załącza się wypis z tego planu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami składa się
do organu administracji architektoniczno – budowlanej, którym w większości przypadków jest starosta.
W sprawach o większym znaczeniu, wymienionych w przepisach, organem tym jest wojewoda.

Termin do wydania pozwolenia na budowę wynosi 65 dni.

Jeśli złożony wniosek i załączone do niego dokumenty wskazuje na nieprawidłowości, organ może wezwać inwestora do ich usunięcia. W tym celu organ wyznacza określony termin, a po jego upływie wydaje decyzję odmowną.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest zaskarżalna, niezależnie od tego czy jest odmowa czy uwzględnia wniosek. Odwołanie od niej należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia jej wnioskodawcy do organu wyższej instancji. Jeśli organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starostwa, wtedy organem wyższej instancji jest wojewoda.

Należy również pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa z upływem 3 lat od jej wydania,
jeśli w tym czasie nie rozpoczęto robót budowlanych albo jeśli budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36