Likwidacja spółki z o.o. w pigułce

Jest to SKRÓCONY OPIS PROCESU LIKWIDACJI - krok po kroku.

Pełny opis jak zlikwidować spółkę zoo jest na stronie :
Czy dasz radę zlikwidować spółkę zoo ?

Autor : Radca Prawny Jakub Bonowicz.
Data utworzenia : 9 września 2015 r.

Zamiast likwidować spółkę teraz, możesz ją "zaparkować" na adresie wirtualnego biura a w międzyczasie przygotować się do podejścia do tej skomplikowanej procedury.


Czynność Termin
Uchwała o rozwiązaniu spółki Dowolny, przy czym jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zapasowego, wówczas zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 233 §1)
Uchwała o otwarciu likwidacji Teoretycznie nie jest konieczna (otwarcie likwidacji następuje z chwilą powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki) – w praktyce – równocześnie z uchwałą o rozwiązaniu spółki
Uchwała o powołaniu likwidatorów wraz z określeniem ich imion, nazwisk, adresów, sposobu reprezentacji Najbardziej praktyczne rozwiązanie – wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji
Zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji oraz imion, nazwisk i adresów likwidatorów oraz sposobu reprezentacji 7 dni od dnia powzięcia uchwały
Zgłoszenie do KRS wszelkich zmian w zakresie imion, nazwisk i adresów likwidatorów oraz sposobu reprezentacji 7 dni od dnia będącego podstawą zmiany (np. uchwała o odwołaniu likwidatora i powołaniu nowego)
Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji 7 dni od powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki
Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji – w podatku VAT 7 dni od powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki
Rozpoczęcie posługiwania się przez Spółkę firmą z dopiskiem „w likwidacji” Od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki
Powiadomienie wierzycieli poprzez publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności Brak, jednak w praktyce niezwłocznie
Sporządzenie bilansu likwidacyjnego (bilansu otwarcia likwidacji) 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, w praktyce – ze względu na to, iż bilans winien być załącznikiem do zgłoszenia do KRS, 7 dni od dnia powzięcia tej uchwały
Zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników w praktyce – ze względu na to, iż bilans winien być załącznikiem do zgłoszenia do KRS, 7 dni od dnia powzięcia tej uchwały
Zgłoszenie bilansu likwidacyjnego do KRS w praktyce – ze względu na to, iż bilans winien być załącznikiem do zgłoszenia do KRS, 7 dni od dnia powzięcia tej uchwały
Podjęcie czynności likwidacyjnych
- zakończenie bieżących interesów spółki;
- ściągnięcie wierzytelności przysługujących spółce;
- spłata wszystkich zobowiązań spółki;
- upłynnienie majątku spółki
Brak terminu – tyle ile wymaga tego proces likwidacyjny
Składanie rocznych sprawozdań finansowych do KRS Po upływie każdego roku obrotowego
Składanie sprawozdań ze swojej działalności zgromadzeniu wspólników Po upływie każdego roku obrotowego
Dokonanie podziału majątku między wspólników Nie wcześniej iż przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli
Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego Brak terminu
Przedłożenie zgromadzeniu wspólników sprawozdania likwidacyjnego do zatwierdzenia Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania likwidacyjnego
Uchwała wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i zamknięciu likwidacji Niezwłocznie po przedłożeniu do zatwierdzenia, jeśli zgromadzenie nie może się odbyć, likwidatorzy mogą złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru bez zatwierdzenia. Zatwierdzenie sprawozdania oznacza zamknięcie likwidacji.
Uchwała wspólników określająca miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów spółki i osobę przechowawcy Równocześnie z uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania (sądy w praktyce wymagają uchwały określającej miejsce i osobę przechowawcy jako załącznika do wniosku o wykreślenie spółki z rejestru)
Ogłoszenie w siedzibie spółki sprawozdania likwidacyjnego 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego
Złożenie wniosku do KRS o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załączeniem sprawozdania likwidacyjnego 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego
Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o wykreśleniu Spółki z rejestru wraz z załączeniem sprawozdania likwidacyjnego Brak
Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 7 dni od dnia wykreślenia Spółki z rejestru (jest to dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wykreśleniu Spółki)
Zgłoszenie wykreślenia Spółki z rejestru VAT (VAT-Z) Brak, w praktyce niezwłocznie
Wniosek do GUS o wykreślenie Spółki 7 dni od dnia wykreślenia Spółki
   
UWAGA: Niniejszy artykuł nie może być traktowany jako porada lub opinia prawna ani źródło jakichkolwiek pewnych i wiążących informacji, chociażby dlatego, iż w różnych spółkach zoo mamy do czynienia z zawsze innymi sytuacjami, które wymagają indywidualnej oceny. W celu przeprowadzenia procesu likwidacji spółki a także w innych sprawach z nią związanych prosimy o skontaktowanie się z kompetentną osobą. Nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie skutki zastosowania się do powyższego tekstu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36