Poświadczenie dziedziczenia

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Poświadczenie dziedziczenia jest instytucją, za pomocą której uzyskać można potwierdzenie, że dana osoba nabyła prawa do spadku. Stanowi ono alternatywę dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku.

Poświadczenie dziedziczenia następuje w formie aktu notarialnego sporządzanego przez notariusza. Wybór notariusza zależy od osoby ubiegającej się wydanie aktu i nie jest zależny od miejsca zamieszkania bądź śmierci spadkodawcy czy też miejsca położenia majątku spadkowego.

Akt sporządzony przez notariusza może dotyczyć dziedziczenia zarówno ustawowego, jak również testamentowego. Należy natomiast pamiętać, że jeżeli został sporządzony testament szczególny, wówczas wyłączona jest możliwość poświadczenia dziedziczenia przez notariusza i w takim wypadku stwierdzenie nabycia praw do spadku ustala się wyłącznie sądownie. Testamentami szczególnymi są testamenty ustne, podróżne oraz testamenty wojskowe.

Notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia jedynie w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy będą zgodnie o to wnosić. Zgoda musi również obejmować wysokość udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom. W sytuacji spornej, spadkobiercy powinni skierować sprawę do sądu w celu wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, gdyż notariusz nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów w tym przedmiocie.

Etapem poprzedzającym sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest spisanie przez notariusza protokołu dziedziczenia. Przy tej czynności obecni powinni być wszyscy spadkobiercy oraz ewentualne osoby na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Procedura spisywania protokołu dziedziczenia opiera się na odbieraniu przez notariusza od wszystkich spadkobierców istotnych informacji oraz oświadczeń dotyczących między innymi kwestii związanych z ustaleniem kręgu spadkobierców, istnienia bądź nieistnienia innych testamentów czy toczącego się już innego postępowania w tej samej sprawie. Do sporządzonego protokołu notariusz dołącza wszystkie istotne dla sprawy dokumenty, a więc między innymi odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców.

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzić można w każdym momencie po śmierci spadkodawcy.
Jeśli jednak wnioskodawcy będą chcieli go uzyskać wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, w trakcie spisywania protokołu dziedziczenia, będą oni musieli dodatkowo złożyć oświadczenia, czy przyjmują spadek wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza albo też czy spadek odrzucają.

Po sporządzeniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia,
który następnie jest wpisany do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Zarejestrowany akt wywołuje te same skutki co prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabyciu spadku.

Spadkobiercy, uzyskawszy akt poświadczenia dziedziczenia, mogą dokonać działu spadku.

Maksymalne stawki taksy notarialnej wynoszą:
- 100,00 zł – sporządzenie protokołu dziedziczenia,
- 50,00 zł – sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
- 100,00 zł – sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36