Prawa telepracownika

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Kodeks Pracy przewiduje możliwość telepracy, czyli regularnego wykonywania pracy poza zakładem pracy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą których pracownik przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy. Pracownik może podjąć telepracę z początkiem zatrudnienia, zawierając umowę
o pracę, jak również w trakcie istniejącego już stosunku pracy. W drugim przypadku wykonywanie przez pracownika obowiązków w formie telepracy może nastąpić tylko w sytuacji zgodnego porozumienia stron. Z inicjatywą zaś może wystąpić zarówno pracodawca jak i pracownik.

Warunki stosowania przez pracodawcę telepracy ustalane są przez niego w porozumieniu zawartym
z zakładową organizacją związkową. Natomiast, w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca konsultuje warunki telepracy z przedstawicielami pracowników i ustala je w regulaminie.

Należy pamiętać, że zarówno pracodawca jak i pracownik mogą w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia telepracy wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie i przywrócenie poprzednich warunków pracy. Wniosek taki jest dla drugiej strony wiążący. Jeśli natomiast wniosek taki zostanie złożony przez pracownika po upływie trzymiesięcznego terminu, pracodawca również powinien w miarę możliwości wniosek taki uwzględnić.

W związku z wykonywaniem telepracy na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki względem pracownika.
I tak pracownik może domagać się od pracodawcy: dostarczenia mu sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, ubezpieczenia tego sprzętu, pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, oraz zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu. Pracownik i pracodawca mogą jednak obowiązki te zmodyfikować, ustalając np. że pracownik będzie wykonywał pracę na własnym sprzęcie. Strony mogą również zawrzeć dodatkową umowę, w której określą między innymi: zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy czy też sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Jeśli strony postanowią, że pracownik będzie pracował na własnym sprzęcie, wtedy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny z tego tytułu. Wysokość tego ekwiwalentu ustalona jest w regulaminie pracodawcy lub porozumieniu zawartym z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy lub w umowie zawartej z pracownikiem.

Istotną informacją dla telepracownika jest fakt, że powinien on być traktowany przez pracodawcę na takich samych warunkach jak inny pracownicy, w szczególności jeśli chodzi o kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracodawca jest też zobowiązany do umożliwienia pracownikowi przebywanie
na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Znajomość kodeksu pracy bardzo często u właścicieli małych firm jest słaba. Jeśli nie musisz mieć pracownika na umowę o pracę to proste czynności biurowe możesz zamawiać w wirtualnym biurze.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36