Rękojmia za wady rzeczy sprzedanych

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Rękojmia za wady opiera się na odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za wady fizyczne
i prawne sprzedanej rzeczy.
Wady fizyczne to wady, które zmniejszają wartość lub użyteczność rzeczy ze względu na oznaczony
w umowie sprzedaży cel tej rzeczy, lub też ze względu na ogólne przeznaczenie rzeczy.
Nadto sprzedawca odpowiada za to, że dana rzecz nie ma właściwości o których zapewniał, a także wtedy gdy została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Natomiast wadą prawną jest obciążona rzecz, która stanowi własność innej osoby lub też jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Strony zawierając umowę mogą w niej ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Należy jednak pamiętać, że czynności te są zawężone jeśli jedną ze stron umowy jest konsument,
czyli osoba, która zawiera umowę w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Również w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę rzeczy przed kupującym, postanowienia o wyłączeniu lub ograniczeniu jego odpowiedzialności są bezskuteczne.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, o których kupujący wiedział w chwili zawierania umowy, a także za wady fizyczne, które powstały po wydaniu rzeczy kupującemu, chyba że przyczyna tych wad znajdowała się już wcześniej w sprzedanej rzeczy.

Z uwagi na odpowiedzialność sprzedawcy, w przypadku zaistnienia wad w zakupionej rzeczy, kupującemu przysługują określone uprawnienia, z których może skorzystać.

Przede wszystkim kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, składając w tym przedmiocie stosowane oświadczenie. Odstąpienie od umowy skutkuje koniecznością zwrotu – po stronie sprzedającego – kwoty uiszczonej na poczet ceny, a po stronie kupującego – wadliwego towaru. Jeśli sprzedawca w krótkim czasie wymieni rzecz na nową lub usunie wady z zakupionej rzeczy, wtedy kupujący nie może odstąpić od umowy, chyba że rzecz była już naprawiana lub wymieniana kilkukrotnie.

Ze swojego uprawnienia kupujący może skorzystać w terminie roku od dnia otrzymania rzeczy
od sprzedającego, a jeśli chodzi o budynki – w terminie 3 lat. Po upływie tych terminów uprawnienia kupującego wygasają. Jednak, jeśli wada została przez sprzedającego podstępnie zatajona, wtedy kupujący może w każdym czasie, niezależnie od powyższych terminów, skorzystać ze swoich uprawnień.

Istotną z punktu widzenia kupującego jest informacja, że od chwili w której zauważył wadę, rozpoczyna się miesięczny termin do zawiadomienia o wadzie sprzedawcę. Po jego upływie kupujący utraci możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36