Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Co do zasady, do nakładania mandatów w drodze postępowania mandatowego, uprawniona jest Policja. Jednak mandatem karnym ukarać mogą również funkcjonariusze innych jednostek, stosownie do przysługujących im uprawnień. Przykładowo może to być Inspekcja Transportu Drogowego czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Mandat może zostać nałożony jedynie w sytuacji, gdy sprawcę wykroczenia schwytano na gorącym uczynku lub gdy funkcjonariusz stwierdził naocznie popełnienie wykroczenia, a osoba sprawcy nie budzi wątpliwości. W takiej sytuacji mandat można nałożyć w okresie 14 dni od popełnienia wykroczenia w pierwszym z wyżej wymienionych przypadków i 90 dni w drugim wypadku. Niezależnie od tego mandat może również zostać nałożony, jeśli wykroczenie zostało stwierdzone za pomocą przyrządu pomiarowo – kontrolnego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany, ale nie zachodzi wątpliwość
co do jego osoby. W tej sytuacji mandat nie może zostać nałożony później niż przed upływem 180 dni
od zdarzenia.

Podczas nakładania mandatu karnego sprawca powinien zostać poinformowany przez funkcjonariusza
o możliwości nieprzyjęcia mandatu.

Rozróżnić można następujące rodzaje mandatów karnych: mandat wydawany sprawcy po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, mandat kredytowany, wydawany sprawcy za potwierdzeniem odbioru. Jeśli natomiast sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia, a znana jest jego tożsamość, wtedy można nałożyć grzywnę w drodze mandatu zaocznego, który pozostawia się w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

Skutkiem odmowy przyjęcia mandatu jest skierowanie do sądu przez organ, którego funkcjonariusz mandat nałożył, wniosku o ukaranie. We wniosku takim zaznacza się, że sprawca nie przyjął mandatu,
a w miarę możliwości należy również podać przyczyny tej odmowy.

Złożenie wniosku o ukaranie inicjuje postępowanie przed sądem, które ma na celu wykazanie,
czy faktycznie była podstawa do nałożenia mandatu, czy też podstawy takiej nie było. Sprawca w postępowaniu uzyskuje status obwinionego, natomiast Policja, czy w określonych sytuacjach inny podmiot, który nałożył mandat karny występują w sprawie jako oskarżyciel publiczny. Po rozpoznaniu sprawy sąd na nowo wymierza karę, w ramach czego może zmniejszyć lub zwiększyć wysokość grzywny nałożonej mandatem. Jeśli zachodzą do tego przesłanki sąd rozpoznający sprawę może również odstąpić od wymierzenia kary lub ograniczyć się tylko do wymierzenia środka karnego albo też umorzyć postępowanie.

W Warszawie uzyskanie mandatu karnego stanowi jedynie kwestię czasu. Auta bardzo często poruszają się z prędkością 100-120 km/h, podczas gdy dopuszczalna pędkość wynosi 50 km/h.
Ciężko więc poruszać się z dozwoloną prędkością, w szczególności wjeżdżając na lewy pas do skrętu w lewo. Wjazd z prędkością 50 km/h pod masywne samochody kosztujące 200 000 zł jadące 100-120 km/h może zakończyć się w szpitalu.
Na skrzyżowaniu, przy którym jest wirtualne biuro od listopada 2014 r. znajduje się pełne oprzyrządowanie kontrolne - radary mierzące prędkość a także wystawiające mandat za wjazd na żółte światło
( nie mówiąc już o czerwonym ).

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36