Gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Posiada osobowość prawną, co oznacza, że może samodzielnie występować w obrocie gospodarczym, będąc podmiotem praw i obowiązków. Spółka odpowiada również swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. Problem pojawia się w sytuacji, gdy spółka jest niewypłacalna, a jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli.
Gdy egzekucja z majątku spółki okazuje się bezskuteczna, wierzyciel praktycznie nie ma możliwości uzyskania należnej mu sumy.

Art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje rozwiązanie powyższej sytuacji ustanawiając subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki (prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków). Subsydiarność polega na tym, że wspomniani członkowie zarządu odpowiadać będąc za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, gdy spółka stanie się niewypłacalna.

Problem od strony praktycznej sprowadza się do wytoczenia przeciwko członkom zarządu powództwa.
Z uwagi na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna, pozew należy wytoczyć przeciwko wszystkim tym osobom jednocześnie. Koniecznym elementem pozwu będzie wykazanie, że egzekucja przeciwko spółce była bezskuteczna. Oznacza to, że wierzyciel powinien już dysponować tytułem wykonawczym przeciwko spółce i prowadzić egzekucję. Posiadając postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności lub zawiadomienie komornika o stanie egzekucji wierzyciel będzie w stanie wykazać bezskuteczność egzekucji.

Spółkę zoo lub SA możesz zarejestrować na adresie wirtualnego biura.
Siedzibą spółki będzie więc adres wirtualnego biura. Ważne decyzje dla spółki podejmiesz w sali spotkań
.
W abonamencie wirtualne biuro daje 5 godzin korzystania z sali spotkań w każdym miesiącu.

W pozwie przeciwko członkom zarządu można dochodzić tych samych roszczeń i w takich samych wysokościach co przeciwko spółce, o ile wcześniej nie zostały zaspokojone.

Zaznaczyć należy, że członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności tylko w sposób przewidziany w przepisie art. 299 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Mianowicie mogą wykazać, że:
- we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe,
- niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z winy członków zarządu,
- pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

W pozostałych sytuacjach członkowie zarządu poniosą odpowiedzialność.

Sporządzając pozew, należy mieć również na uwadze, że do odpowiedzialności można pociągnąć tylko tych członków zarządu, którzy sprawowali swój mandat w czasie powstania zobowiązań, na co zwracał uwagę Sąd Najwyższy między innymi w wyrokach z dnia 15.06.2011 r. (V CSK 347/10) oraz z dnia 17.06.2011 r. (II CSK 271/10)

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36