Jak samemu sporządzić testament ?

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Testament w polskim prawie jest jedyną czynnością, przez którą można rozporządzać własnym majątkiem mortis causa tzn. na wypadek śmierci. Są różne rodzaje testamentów, wśród których możemy wyróżnić takie jak: testament notarialny, testament ustny oraz testament zwykły.

Testament zwykły zwany też holograficznym, jest testamentem sporządzonym indywidulanie
przez spadkodawcę. Chcąc skorzystać z takiej możliwości należy pamiętać o kilku istotnych informacjach, które będą miały wpływ na ważność dokumentu.

Przede wszystkim, cały testament powinien zostać napisany ręcznie, co oznacza, że przy jego sporządzaniu nie można posłużyć się komputerem czy innymi urządzeniami technicznymi.
Koniecznym elementem testamentu jest również własnoręczny podpis spadkodawcy.
Podpis powinien zostać złożony pod treścią rozporządzeń. Brak któregokolwiek z tych elementów powoduje nieważność testamentu. Innym elementem, który powinien znaleźć się w testamencie jest data jego sporządzenia. Jednak brak daty nie wpłynie na ważność testamentu w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednej osoby. Nie ma więc możliwości, żeby w jednym dokumencie dwie osoby zamieściły wspólny testament.

Testament sporządzić może każdy, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub też częściowo, a także osoby niepełnoletnie nie mogą skutecznie sporządzić ważnego testamentu.

Jeśli chodzi o treść testamentu, to w zasadzie istnieje pełna swoboda w tym zakresie. Testator może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, określając kto i w jakim udziale będzie dziedziczył.
Do dziedziczenia można powołać jedną lub kilka osób. Swobodnie można też określić w jakiej wysokości poszczególne osoby będą dziedziczyć majątek po zmarłym spadkodawcy.
Nadto spadkodawca może w testamencie umieścić zapisy zwykłe oraz polecenia.
Należy jednak pamiętać, że zapis windykacyjny może być umieszczony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

W testamencie można powołać jednego lub kilku wykonawców testamentu, których obowiązkiem będzie czuwać nad prawidłowym wykonaniem testamentu i urzeczywistnieniem woli spadkodawcy.

W określonych sytuacjach można również w testamencie dokonać wydziedziczenia najbliższych osób
tj. zstępnych (dzieci, wnuki itd.), małżonka oraz rodziców. Wydziedziczenie oznacza pozbawienie tych osób prawa do zachowku. Może ono nastąpić jednak tylko w sytuacji gdy osoby te wbrew woli spadkodawcy postępowały uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuściły się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu
lub wolności albo rażącej obrazy czci lub gdy uporczywie nie dopełniały względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Należy pamiętać, że w testamencie powinno się określić przyczynę wydziedziczenia.

Testament sporządzony przez spadkodawcę własnoręcznie może być przez niego w każdym czasie odwołany.