Umowa najmu okazjonalnego

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Najem okazjonalny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2009 roku poprzez zmianę ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Najem okazjonalny to jedna z form najmu lokali mieszkalnych, która dzięki zaostrzonym wymogom dotyczącym zawierania umowy i sposobu jej wypowiadania jest bardziej sformalizowana, a tym samym w większym stopniu powinna chronić strony.

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się zawsze na czas określony, z zastrzeżeniem, że nie może to być dłuższy okres niż 10 lat. Dla ważności umowy wymagane jest zawarcie jej w formie pisemnej.
W umowie strony mogą zawrzeć dowolne postanowienia umowne, takie jak w umowie zwykłego najmu. Natomiast muszą być spełnione dodatkowe przesłanki, od których uzależniona jest ważność tej umowy. Umowa może dotyczyć jedynie lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, dlatego nie można nią objąć np. lokali służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dodatkowym wymogiem jest, aby właściciel takiego lokalu był osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Do umowy załącza oświadczenie najemcy złożone w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Dzięki oświadczeniu, w przypadku bezprawnego korzystania z mieszkania przez lokatorów, właściciel lokalu nie będzie musiał wszczynać postępowania sądowego o eksmisję ani też w razie wypowiedzenia umowy nie będzie musiał zapewnić lokatorom lokalu zastępczego. Nadto najemca zobowiązany jest do wskazania innego lokalu, który będzie mógł użytkować przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Właściciel zaś zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy wraz z osobami z nim zamieszkującymi w lokalu. Oświadczenie to należy złożyć z notarialnie poświadczonym podpisem, jeśli zażąda tego najemca.

Zawierając umowę, strony mogą postanowić, że najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu umowy, które będą przysługiwały właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu, a także ewentualne koszty egzekucji opróżnienia lokalu. Należy pamiętać, że kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal oraz,
że podlega ona zwrotowi w ciągu miesiąca po opróżnieniu lokalu.

W terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela.
Najemca może żądać, aby właściciel przedłożył mu do wglądu potwierdzenie takiego zgłoszenia.

Umowy najmu są powszechne i występują w różnych odmianach.
Obecna umowa dotycząca usługi wirtualnego biura ma również cechy umowy najmu.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36