Zatrudnianie pracownika – krok po kroku

Podczas zatrudniania pracownika należy zwrócić uwagę na wiele formalności i szczegółów,
których zbagatelizowanie może doprowadzić do grzywny, roszczeń cywilnych albo innych problemów firmy. Jeżeli zatrudniasz na umowę o pracę, pomożemy ci za pomocą poniższych wskazówek.

Po pierwsze – weryfikacja danych osoby zatrudnianej

Masz prawo zażądać od potencjalnego pracownika udokumentowania danych osobowych, w tym podania imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia, dotychczasowego zatrudnienia, numeru PESEL i innych danych, które są niezbędne, jeżeli pracownik korzystać będzie z uprawnień przewidzianych przez Kodeks Pracy. Możliwe jest również zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pracownika w internecie, ale gromadzenie i przetwarzanie danych możliwe jest tylko za jego zgodą.

Po drugie – złożenie dokumentów

Jako pracodawca możesz zażądać od pracownika złożenia określonych dokumentów, w tym:

  • kwestionariusza osobowego,
  • świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających czas i miejsce pracy,
  • świadectw szkolnych i dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • orzeczeń lekarskich, potwierdzających zdolność pracownika do wykonywania określonych obowiązków.

Po trzecie – umowa i poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia

Umowa o pracę przygotowana dla zatrudnianego pracownika musi mieć formę pisemną i posiadać dwa egzemplarze – jeden dla pracodawcy, a drugi dla pracownika. Jako pracodawca masz obowiązek poinformowania pracownika w ciągu 7 dni (od podpisania umowy) o jego dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, liczbie dni urlopu oraz długości okresu wypowiedzenia umowy. Pracownik powinien zostać również poinformowany o regulaminie i zasadach panujących w firmie.

Po czwarte – badania lekarskie

Pracownik nie może rozpocząć pracy zanim nie odbędzie badań lekarskich, na które wysyła go firma i za które ponosi koszty. Badania potwierdzają możliwość wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy. Obowiązek ten obejmuje jednak tylko te osoby, które są pierwszy raz zatrudniane przez daną firmę – byli pracownicy, ponownie przyjmowani na to samo stanowisko i posiadający orzeczenie lekarskie nie muszą odbywać kolejnych badań.

Po piąte – szkolenie BHP

Aby móc dopuścić zatrudnionego do pracy, konieczne jest również zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a obowiązkiem pracodawcy jest również organizowanie okresowych szkoleń (zawsze na własny koszt). Podobnie jak w przypadku badań lekarskich, szkolenia nie muszą przechodzić osoby ponownie zatrudniane.

Po szóste – zgłoszenie do ZUS, karta ewidencji pracy i akta osobowe

Jako pracodawca musisz w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych) i ubezpieczeń zdrowotnych. Założenie ewidencji czasu pracy jest z kolei niezbędne, by pracodawca mógł prawidłowo rozliczać wynagrodzenia pracowników. Akta osobowe to dokumenty zgromadzone w momencie ubiegania się pracownika o zatrudnienie, dotyczące stosunku pracy oraz ustania zatrudnienia.

Pracodawco ! Pamiętaj również o odpowiednim zabezpieczeniu pracownika, a więc odzieży i obuwiu roboczym !

Wirtualne biuro pomoże ci w rekrutacji pracowników w ten sposób, że zostanie udostępniona ci sala na 5 godzin rekrutacji bezpłatnie. Sala mieści się oczywiście w tym samym budynku co wirtualne biuro.
Poniżej link do zdjęć naszych sal :
zdjęcia sal na rekrutacje pracownikówAutor : Maciej Wiśniewski.
Data utworzenia : 12 stycznia 2016 r.

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36