Zwolnienie od kosztów sądowych

Porada prawna zamówiona przez wirtualne biuro w Warszawie.
Autorem artykułu jest pani Magdalena Pieczka.

Idea wirtualnego biura to Twoja firma z siedzibą w Warszawie
zamiast w Twoim domu. Czytaj : 8 powodów by mieć siedzibę firmy w Warszawie


Skierowanie sprawy na drogę postępowania zazwyczaj wiąże się z koniecznością wniesienia stosownej opłaty sądowej. Wysokość opłaty sądowej jest zależna od rodzaju sprawy i może stanowić procentowy ułamek dochodzonego roszczenia lub też kwotę stałą, co szczegółowo reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., nr 90 poz. 594 t.j.).
Nadto pamiętać należy, że w trakcie postępowania określone czynności również wymagają od strony ponoszenia kosztów np. w przypadku domagania się przez stronę powołania biegłego w celu wydania przez niego opinii w sprawie, sąd wezwie stronę do uiszczenia zaliczki z tego tytułu.
Natomiast wraz z zakończeniem postępowania i wydaniem orzeczenia w sprawie, sąd rozliczy również całościowo koszty procesu i określi w jakiej części strony zobowiązane będą do uiszczenia tych kosztów.

W sytuacji gdy strona znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie posiada środków finansowych może domagać się zwolnienia jej przez sąd od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można złożyć w formie pisemnej, kierując do sądu pismo jeszcze przed wytoczeniem sprawy lub też zawrzeć go bezpośrednio w kierowanym do sądu pozwie
lub innym piśmie inicjującym postepowanie sądowe. Zwolnienia od kosztów sądowych można domagać się również w toku postępowania, co w takim wypadku można zgłosić ustnie do protokołu podczas posiedzenia.

Należy pamiętać, że składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, obowiązkowo należy do niego dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie ma postać formularza, w którym należy wypełnić poszczególne rubryki wskazując m. in. ilość członków rodziny na utrzymaniu, posiadany majątek, uzyskiwane dochody itd. Jeśli strona złożyła wniosek ustnie w trakcie posiedzenia, wtedy oświadczenie również zostanie odebrane przez sąd ustnie. Formularze oświadczenia są bezpłatnie udostępniane w budynkach sądów.

Sąd uznając, że strona faktycznie nie może ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla siebie
i rodziny, zwolni ją z tego obowiązku. Wtedy wszystkie koszty strony zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Jeśli natomiast sąd uzna, że strona tylko częściowo nie jest zdolna do pokrycia kosztów, może ją zwolnić jedynie częściowo, określając w jakiej wysokości stronę zwalnia, a w jakiej strona musi koszty ponieść.
Jeśli sąd oddali wniosek strony, to nie może ona ponownie domagać się zwolnienia powołując te same okoliczności. Ponowny wniosek można złożyć, jeśli sytuacja materialna strony ulegnie pogorszeniu.

Zwolnienia od kosztów sądowych domagać się mogą nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej mające zdolność prawną, jeśli wykażą,
że nie mają dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Osoby zwolnione przez sąd z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, mogą domagać się również przyznania im pełnomocnika z urzędu w postaci adwokata lub radcy prawnego.

Dlaczego warto podlegać pod sąd w Warszawie, czyli posiadać siedzibę w wirtualnym biurze :
powody by mieć siedzibę w Warszawie

Poleca nas radiowa czwórka

polskie radio czwórka

kliknij by odsłuchać

Uczestniczymy w programie

program pewny kontrahent

Piszą o nas

wydawnictwo BW

VSL System

00-019 Warszawa ul. Złota 7 lokal 28

02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 85 lokal 21

00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11 lokal 49

tel. 22 861 67 03

tel. 22 625 39 09

tel. 22 657 22 36